Kadastra teksta un telpisko datu pārlūkošanas abonēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Portālā www.kadastrs.lv jebkurā diennakts laikā ir iespējams iepazīties ar Kadastra datiem par jebkuru nekustamo īpašumu, būvi, zemes vienību, telpu grupu Latvijā, kā arī meklēt īpašumus pēc īpašnieka datiem - cik un kādi īpašumi pieder konkrētajai personai. Īpašumu meklēšana pēc juridiskas personas nosaukuma un reģistrācijas numura ir pieejama ikvienam, savukārt, - pēc fiziskas personas vārda un uzvārda - vienīgi ar atbilstošu pamatojumu, , ievērojot Informācijas atklātības likuma normas, Fizisko personu datu apstrādes likumā un  Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti) noteiktos ierobežojumus.

Ja īpašumus raksturojošie Kadastra dati ir nepieciešami regulāri, lielā apjomā vai ir nepieciešama informācija par to, kādi nekustamie īpašumi pieder konkrētai personai, ir iespējams noslēgt portāla www.kadastrs.lv abonēšanas līgumu un pārlūkot interesējošos datus portāla autorizētajā daļā.

Noslēdzot abonēšanas līgumu, portāla kadastrs.lv lietotājs papildus publiskajā apjomā pieejamiem ģeotelpiskajiem datiem (Adrešu telpiskie dati, Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu karte) ir iespēja karšu pārlūkā:
–   pārlūkot Kadastra telpiskos datus pilnā apjomā;
–   pārlūkot VZD veidotās tematiskās kartes;
–   izmantot Kadastra datu atlases rīku kadastra objektu datu atlasei pēc šādiem parametriem:
     –  zemes vienības – pēc kadastra apzīmējuma, platības, lietošanas veida, valdošā lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma ballēs, lietošanas mērķa, zemes vienība ir / nav apbūvēta;
     –  zemes vienības daļas – pēc kadastra apzīmējuma;
     –  būves – pēc kadastra apzīmējuma, platības, galvenā lietošanas veida, būves tipa, ekspluatācijas uzsākšanas gada, virszemes stāvu skaita, pazemes stāvu skaitu, būves fiziskā stāvokļa, telpu grupu skaita būvē;
     –  telpu grupas – pēc kadastra apzīmējuma,...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Nekavējoties
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Vienreizēja datu pārlūkošana un lejupielāde
vēsturiskās kadastrālās vērtības pārlūkošana Viena kadastrālā vērtība 1,00 EUR 0,00 EUR 1,00 EUR
Kadastra kartes lejupielāde vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam:
kadastra kartes lejupielāde vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam Zemes vienība 2,60 EUR 0,00 EUR 2,60 EUR
kadastra kartes lejupielāde vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam Kadastra grupa 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
Datu pārlūkošana portālā kadastrs.lv, noslēdzot abonēšanas līgumu
portāla abonēšana mēnesī (pirmais lietotājs) Mēnesis 55,30 EUR 0,00 EUR 55,30 EUR
portāla abonēšana mēnesī (katrs nākamais līguma lietotājs) Mēnesis 9,25 EUR 0,00 EUR 9,25 EUR
Kadastra teksta datu pārlūkošana par nekustamo īpašumu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu:
kadastra teksta datu pārlūkošana par nekustamo īpašumu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu Vienība 1,00 EUR 0,00 EUR 1,00 EUR
kadastra teksta datu pārlūkošana par nekustamo īpašumu vai kadastra subjektam reģistrēto nekustamo īpašumu uzskaitījumu Mēnesis 162,50 EUR 0,00 EUR 162,50 EUR
citas Valsts zemes dienesta ģeotelpiskās informācijas pārlūkošana Datu slānis mēnesī 18,50 EUR 0,00 EUR 18,50 EUR
Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem Dokuments/Datne 13,45 EUR 0,00 EUR 13,45 EUR
Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana:
Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana Dokuments 3,00 EUR 0,00 EUR 3,00 EUR
Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana Lieta 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā Stunda 19,70 EUR 0,00 EUR 19,70 EUR
Kadastra objekta datu reģistrācija un aktualizācija
jauna kadastra objekta datu reģistrācija, reģistrācijas atteikums vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas vai aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) Kadastra objekts 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā Telpa 0,52 EUR 0,00 EUR 0,52 EUR
Kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikums Viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 9,25 EUR 0,00 EUR 9,25 EUR
Tipveida kadastra informācija Dokuments 7,00 EUR 0,00 EUR 7,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"