Bijušā zemes īpašuma vērtības, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, aprēķināšana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Bijušā zemes īpašuma vērtību uz 1940. gadu aprēķina, lai pašvaldība bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem piešķirtu līdzvērtīgu zemi pilsētās likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.pantā noteiktajos gadījumos.

Galvenais princips līdzvērtīgas zemes iegūšanai – bijušā īpašuma vietā tās pašas pilsētas administratīvajā teritorijā piešķir līdzvērtīgu zemi, kuras pašreizējā kadastrālā vērtība kompensē tās vērtību 1940.gadā (kopš 2008.gada 15.februāra līdzvērtīgas zemes iegūšanai piemēro zemes kadastrālo vērtību, kāda tā bija 2007.gada 31.decembrī).

Bijušā zemes īpašuma vērtību uz 1940.gada 21.jūliju neaprēķina šobrīd esošajām lauku apvidu zemēm.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīgs saņemt pašvaldība vai pilsētas zemes komisija.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai Jums jāiesniedz šādi dokumenti:
1. Pašvaldības vai pilsētas zemes komisijas pieprasījums;  
2.Viens no dokumentiem par tiesībām iegūt līdzvērtīgu zemi: –  pašvaldības lēmums, kas pieņemts līdz 1995.gada 15.novembrim;
–  pilsētas zemes komisijas lēmums vai atzinums;
–  Centrālās zemes komisijas lēmums;
–   tiesas spriedums.

3. Bijušā zemes īpašuma grafiskais attēlojums;
4.Kāds no šiem dokumentiem, kas apliecina zemesgabala vērtību līdz 1940.gada 21.jūlijam, ja pašvaldības vai pilsētas zemes komisijas rīcībā tāds ir: –  uzziņa par zemesgabala tirgus vērtību;
–  zemes pirkuma līgums;
–  hipotēku ieraksts zemesgrāmatā;
–  zemes kadastrālais novērtējums;
–  citu dokuments, kas apliecina zemesgabala vērtību līdz 1940.gada 21.jūlijam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā);
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Jelgava
Jēkabpils
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli E-adrese
3. solis / Pasūtījuma reģistrācija
Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu VZD darbinieks reģistrē pasūtījumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pasūtījuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pasūtījuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu saņemsiet savā iesniegumā norādītajā veidā un vietā:
- portāla kadastrs.lv sadaļā "Mans konts";
Pakalpojuma saņēmējam datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
- pa e-pastu;
- pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi;
- klātienē jebkurā VZD KAC. Saņemot dokumentu VZD KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Mans konts
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs