Atzinums par būvei piesaistāmajām domājamām daļām no zemes vienības
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Atzinumu par būvei piesaistāmajām domājamām daļām no zemes vienības gatavo,lai nodrošinātu publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa norisi, kad zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvju) īpašnieks vai īpašnieki vēlas ierosināt publiskas personas mantas (zemesgabala) atsavināšanu.

Atzinuma sagatavošanai izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus uz atzinuma sagatavošanas brīdi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu tiesīgs saņemt:
1) ēku (būvju) īpašuma īpašnieks, kas ir nostiprinājis īpašuma tiesības zemesgrāmatā;
2) iepriekšminētās personas pilnvarotā persona;
3) VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par valsts nekustamo īpašumu;
4) AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" par valsts dzīvojamo māju, tās daļu vai dzīvokļa īpašumu.

Lai pakalpojumu varētu pasūtīt, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
1) zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvju) īpašnieks vai īpašnieki vēlas ierosināt publiskas personas mantas atsavināšanu;
2) uz zemesgabala, kura atsavināšanu plānots ierosināt, ir divi vai vairāki patstāvīgi būvju īpašumi, kas pieder dažādiem īpašniekiem, no kuriem:
a) visi vai daži ēku īpašnieki savas īpašuma tiesības nostiprinājuši zemesgrāmatā un paši nespēj vienoties par to, kādās domājamās daļās katrs īpašnieks iegūst zemesgabalu;
b) tikai viens savas īpašuma tiesības nostiprinājis zemesgrāmatā un iesniedzis atsavināšanas ierosinājumu.

Pakalpojuma saņemšanai Jums jāiesniedz šādi dokumenti:
1. brīvas formas iesniegums atzinuma sagatavošanai;
2. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā);
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...