Ēkas datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz deklarācijas pamata
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu dabā esošu ēku, neierosinot tās kadastrālo uzmērīšanu, jāaizpilda un Valsts zemes dienestam (VZD) jāiesniedz  ēkas datu deklarācija.

VZD pamatojoties uz ēkas datu deklarācijā norādītajām ziņām, reģistrē datus par ēkas tiesisko valdītāju vai lietotāju, ēku  raksturojošos datus, izvietojumu zemes vienībā un nosaka tās kadastrālo vērtību.

Gadījumā, ja ēka jau ir reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā, taču tai nav reģistrēti visi nepieciešami rādītāji kadastrālās vērtības aprēķināšanai, tad iesniedz ēkas datu deklarāciju, lai aktualizētu tās datus.

Ēkas datus var aktualizēt, iesniedzot precizējošu deklarāciju tikai par ēku, kas Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta uz deklarācijas pamata.

Pakalpojums neietver ēkas kadastrālo uzmērīšanu. Uz ēkas datu deklarācijas pamata reģistrētus datus izmanto tikai nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aprēķina vajadzībām, tos nevar izmantot īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīga saņemt vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai Jums jāiesniedz šādi dokumenti:
- iesniegums;
- noteiktā kārtībā aizpildīta ēkas deklarācija un tās grafiskais pielikums;  
- pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdotu dokumentu (izziņu, būvatļauju u.c.) par jaunbūvi, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums, ja tāds ir pašvaldības rīcībā;
- pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi. Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Jelgava