Informācija par vēsturisko kadastrālo vērtību
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Portāla Kadastrs.lv e-pakalpojuma “Vēsturiskā kadastrālā vērtība” ietvaros tiešsaistē bez maksas var pārlūkot nekustamā īpašuma vēsturisko kadastrālo vērtību sākot no 2010.gada 1.janvāra.

E-pakalpojuma ietvaros vēsturisko kadastrālo vērtību var pārlūkot tikai par nekustamo īpašumu. Izsniegtā informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko kadastrālo vērtību nav spēkā esoša, ja normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos manuāli ir pārrēķināta nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības, būves vai telpu grupas vēsturiskā kadastrālā vērtība. Manuāli pārrēķinātā vēsturiskā kadastrālā vērtība netiek reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā.

Ja informācija par nekustamā īpašuma vai kadastra objekta (zemes vienības, telpu grupas, būves, zemes vienības daļas) vēsturisko kadastrālo vērtību nepieciešama dokumenta veidā ar parakstu vai, ja nepieciešama informācija par vēsturisko kadastrālo vērtību līdz 2010.gada 1.janvārim vai vēsturisko kadastrālo vērtību, kas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tika pārrēķināta manuāli, tad Valsts zemes dienestā (VZD) jāiesniedz rakstveida pieprasījums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
E-pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē vai pēc pieprasījuma
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma izpilde
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma izpilde
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Paskaidrojumi:
Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem Dokuments 13,45 EUR 0,00 EUR 13,45 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR 0,00 EUR 1,45 EUR
dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana Apliecinājums 1,85 EUR 0,00 EUR 1,85 EUR
Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē Pieprasījums 4,30 EUR 0,00 EUR 4,30 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
MK 22.12.2015. noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"