Pašvaldības atbalsta saņemšana personām ar invaliditāti
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Asistenta pakalpojums personai ar invaliditāti Liepājas pašvaldībā (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Īss apraksts:
Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt asistentu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi - nokļūt vietā, kur mācās, strādā, saņem pakalpojumus.  Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, kas tieši saistītas ar vecāku nodarbinātību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona ar I vai II invaliditātes grupu vai bērns no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tā saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienestā, iesniedzot šādus dokumentus:
1) iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību (sk. „IESNIEGUMS asistenta pakalpojuma piešķiršanai”);
2) likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu kopiju, uzrādot oriģinālu, ja asistenta pakalpojumu pieprasa likumiskais pārstāvis;
3) izziņas vai apliecinājumus, kas apliecina personas sabiedriskās aktivitātes;
4) darba devēja apliecinājumu, ja persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
5) izglītības iestādes apliecinājumu, ja persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
6) dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu, ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas;
7) institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa, apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums.

Bērnam ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam asistenta pakalpojumu piešķir, ja VDEĀVK ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.
Ja asistenta pakalpojums nepieciešams personai ar I vai II invaliditātes grupu, sākotnēji jāvēršas VDEĀVK ar rakstisku iesniegumu atzinuma piešķiršanai par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.

Informāciju un konsultācijas par pakalpojumu un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 89666.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Pēc dokumentu iesniegšanas sociālais darbinieks izvērtē personas iesaisti pasākumos atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” minētajiem kritērijiem.

2. Sociālais dienests mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas un pārbaudes pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
• lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot asistenta pakalpojuma apjomu un ilgumu;
• lēmumu par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu.

3. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas par asistenta pakalpojuma piešķiršanu slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju. Līgums nosaka asistenta pakalpojuma apjomu, sniegšanas ilgumu, norēķinu un atskaišu iesniegšanas kārtību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki