Pašvaldības pabalsta piešķiršana par bērna piedzimšanu
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Nosaukums pašvaldībā: Bērna piedzimšanas pabalsts (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Īss apraksts:
Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt no bērna astotās dzīvības dienas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas dienas (aizbildnības un adopcijas gadījumā – mēneša laikā no aizbildnības nodibināšanas vai adopcijas apstiprināšanas tiesā, bet ne ilgāk kā līdz bērna pusotra gada vecuma sasniegšanai).

Bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai persona iesniedz iesniegumu, kurš rakstāms brīvā formā, norādot iesnieguma mērķi, pabalsta saņemšanas veidu (konta nr. vai kredītiestādi) un lēmuma saņemšanas veidu (e-pastu vai pasta adresi), un uzrāda šādus dokumentus:
- personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti);
- likumīgā spēkā stājušos tiesas nolēmumu par adopcijas apstiprināšanu, ja pabalstu pieprasa bērna adoptētājs un ja ziņas par adopciju nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā.

Pabalstu var pieprasīt arī Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrējot bērna piedzimšanu (Dzimtsarakstu nodaļa saņemto iesniegumu oriģinālus vienu reizi nedēļā iesniedz Sociālajā dienestā) (pakalpojuma "Dzimšanas fakta reģistrācija" aprakstu skatīt sadaļā "Saistīties pakalpojumi").
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene
Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums par pabalsta izmaksu tiek nosūtīts uz norādīto e-pasta vai pasta adresi, bet atteikums un lēmums par pabalsta izmaksu mantiskā veidā – ierakstītā vēstulē.

Pabalstu ieskaita iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā, izmaksā kredītiestādē vai sniedz mantiskā veidā, apmaksājot preces un pakalpojumus, kas nepieciešami jaundzimušajam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Info
Bērna piedzimšanas pabalsts paredzēts jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai, un to ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem vai personai, kura adoptējusi vai ņēmusi bērnu aizbildnībā līdz 12 mēnešu vecumam (ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem).
Bērna piedzimšanas pabalsta apmērs par vienu bērnu ir 250 eiro; ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni – 350 eiro par katru bērnu; ja vienās dzemdībās dzimuši trīs vai vairāk bērni – 1500 eiro par katru bērnu.
Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītājs (viens vai abi vecāki, aizbildnis vai adoptētājs) ir deklarējis dzīvesvietu Liepājas pilsētā un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus