Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD)  izgatavo jaunus, atsevišķus zemes robežu plānus katrai nekustamā īpašuma sastāvā esošai zemes vienībai, ja esošajā zemes robežu plānā ir attēlotas divas vai vairākas zemes vienības.
Informācija tiek izgatavota, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk - Kadastra informācijas sistēma) datus un VZD arhīva dokumentus, ja:
- aktuālo zemes robežu plānu sagatavojis VZD vai valsts zemes ierīcības firma "Zemesprojekts";
- zemes vienību robežu plāni ir apvienoti vienā (caurauklotā) dokumentā, neizvērtējot plāna sagatavotāju, plānā norādīto lietošanas veidu vai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu atbilstību pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem.

VZD nesagatavos zemes robežu plānu, ja:
- plānā norādītie zemes lietošanas veidi vai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi neatbildīs Kadastra informācijas sistēmas datiem un plānu sagatavojis VZD vai valsts zemes ierīcības firma "Zemesprojekts";
- Kadastra informācijas sistēmā būs ierakstīta atzīme un/vai attēloti telpiskie dati par zemes vienību robežu neatbilstību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Plašāka informācija ir pieejama sadaļā ""Procesa apraksts"" laukā ""1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai Jums jāiesniedz šādi dokumenti:
1.iesniegums brīvā formā ar lūgumu esošā zemes robežu plāna vietā izgatavot katrai zemes vienībai atsevišķu jaunu zemes robežu plānu;
2.zemes robežu plāns, ja tāds ir klienta rīcībā;
3.pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

Pakalpojumu var saņemt:
- nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs;
Kopīpašuma gadījumā - visi kopīpašnieki vai kopvaldītāji kopā vai kāds no tiem uz pilnvarojuma pamata;
- persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
- iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
1. nosūtot elektronisku pieprasījumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, uz jebkura VZD Klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.
Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

2. klātienē jebkurā VZD Klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta Klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu.  Uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
Pasūtot pakalpojumu VZD Klientu apkalpošanas centrā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību (ID karte), bet pilnvarota persona - arī pilnvarojuma dokumentu.

3. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD Klientu apkalpošanas centra adresi. Pieprasot dokumentu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD Klientu apkalpošanas centrā.

4. nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Jelgava
Jēkabpils
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli E-adrese
3. solis / Pasūtījuma reģistrācija
Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu VZD darbinieks reģistrē pasūtījumu un sagatavo priekšapmaksas rēķinu par pakalpojumu.
Rēķinu nosūtīsim Jums uz e-pasta adresi, ja pieprasījums būs saņemts elektroniski vai pa pastu. Veicot pieprasījumu VZD Klientu apkalpošanas centrā rēķinu saņemsiet pasūtījuma reģistrācijas brīdī.

Gadījumā, ja izrakstīto priekšapmaksas rēķinu neapmaksāsiet 30 kalendāro dienu laikā pēc tā izrakstīšanas, uzskatīsim, ka Jūs atteicāties no pakalpojuma un pasūtījumu anulēsim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pasūtījuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums un veikta priekšapmaksas rēķina apmaksa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pasūtījuma saņemšana
Zemes robežu plānus sagatavo papīra formā un izsniedz tik eksemplārus, lai pa vienam eksemplāram būtu  katram īpašniekam (kopīpašniekam).

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos dokumentus saņemsiet savā iesniegumā norādītajā veidā un vietā:
- pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi;
- klātienē jebkurā VZD Klientu apkalpošanas centrā.
Saņemot dokumentu VZD Klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Mans konts
Klātiene
Aizkraukle