Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD)  izgatavo jaunus, atsevišķus zemes robežu plānus katrai nekustamā īpašuma sastāvā esošai zemes vienībai, ja esošajā zemes robežu plānā ir attēlotas divas vai vairākas zemes vienības.

Plašāka informācija VZD tīmekļavietnē: Pakalpojumi – Pakalpojumi zemes īpašniekiem  – Pakalpojumi zemes vienības datu aktualizācijai – Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata.

Zemes robežu plāns tiek izgatavots, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un VZD arhīva dokumentus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav tiesiskais valdītājs, visi kopīpašnieki, iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojuma nosacījumi.

Zemes robežu plānu sagatavo, ja:
1.  ir attēlotas divas vai vairākas zemes vienības un zemes robežu plānu sagatavojis VZD vai valsts zemes ierīcības firma "Zemesprojekts";
2.  ir attēlotas divas vai vairākas zemes vienības un informācija par tām apvienota (caurauklota) vienā dokumentā;
3.  konstatētas pārrakstīšanās kļūdas vai zemes robežu plānā attēlota zemes vienība, kuru veido divas daļas, kas saskaras tikai vienā robežpunktā;
4.  izdalītu platību ar norādi "cits zemes lietojums", izņemot valsts un pašvaldības ceļus, nepieciešams iekļaut zemes vienības platībā un zemes vienības platības izmaiņas nepārsniedz normatīvajos aktos zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā pieļaujamās atšķirības robežas. Iesniegumam pievieno attiecīgā objekta, kura uzturēšanai izdalīta platība ar norādi "cits zemes lietojums", īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja saskaņojumu;
5.  izdalīta platība ar norādi "cits zemes lietojums" un tā ir zem valsts vai pašvaldības autoceļiem.


VZD nesagatavos zemes robežu plānu, ja:
plānā norādītie zemes lietošanas veidi vai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi neatbilst Kadastra informācijas sistēmas datiem un nav iestājusies kāda no 2. – 5.punktos minētajām situācijām.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
1. nosūtot elektronisku pieprasījumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, uz jebkura VZD Klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai VZD oficiālo e–adresi.
Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

2. klātienē jebkurā VZD Klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta Klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu.  Uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
Pasūtot pakalpojumu VZD Klientu apkalpošanas centrā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karte), bet pilnvarota persona – arī pilnvarojuma dokumentu.

3. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD Klientu apkalpošanas centra adresi. Pieprasot dokumentu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD Klientu apkalpošanas centrā.

4. nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts