Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD)  izgatavo jaunus, atsevišķus zemes robežu plānus katrai nekustamā īpašuma sastāvā esošai zemes vienībai, ja esošajā zemes robežu plānā ir attēlotas divas vai vairākas zemes vienības.

Zemes robežu plāns tiek izgatavots, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un VZD arhīva dokumentus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav tiesiskais valdītājs, visi kopīpašnieki, iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnē:
https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/Zrpsadp2

Pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu sagatavo tikai elektroniska dokumenta veidā. Ja to nepieciešams saņemt papīra dokumenta veidā, pēc klienta pieprasījuma papildus elektroniskam dokumentam VZD var sagatavot un izsniegt arī elektroniskā dokumenta atvasinājumu papīra dokumenta veidā, kas apliecināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dokumenta atvasinājumam papīra veidā papildus piemēro maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē un par elektroniskā dokumenta kopijas sagatavošanu un apliecināšanu. Ja dokumenta atvasinājumu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Zemes robežu plānu sagatavo, ja:
1.  ir attēlotas divas vai vairākas zemes vienības un zemes robežu plānu sagatavojis VZD vai valsts zemes ierīcības firma "Zemesprojekts";
2.  ir attēlotas divas vai vairākas zemes vienības un informācija par tām apvienota (caurauklota) vienā dokumentā;
3.  konstatētas pārrakstīšanās kļūdas vai zemes robežu plānā attēlota zemes vienība, kuru veido divas daļas, kas saskaras tikai vienā robežpunktā;
4.  izdalītu platību ar norādi "cits zemes lietojums", izņemot valsts un pašvaldības ceļus, nepieciešams iekļaut zemes vienības platībā un zemes vienības platības izmaiņas nepārsniedz normatīvajos aktos zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā pieļaujamās atšķirības robežas. Iesniegumam pievieno attiecīgā objekta, kura uzturēšanai izdalīta platība ar norādi "cits zemes lietojums", īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja saskaņojumu;
5.  izdalīta platība ar norādi "cits zemes lietojums" un tā ir zem valsts vai pašvaldības autoceļiem.

VZD nesagatavos zemes robežu plānu, ja:
plānā norādītie zemes lietošanas veidi vai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi neatbilst Kadastra informācijas sistēmas datiem un nav iestājusies kāda no 2. – 5.punktos minētajām situācijām.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
– izmantojot portālā www.kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;

– nosūtot elektronisku pieprasījumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, uz jebkura VZD Klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai VZD oficiālo e–adresi.
Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;

– klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD Klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta Klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu.  Uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
Pasūtot pakalpojumu VZD Klientu apkalpošanas centrā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karte), bet pilnvarota persona – arī pilnvarojuma dokumentu;

– pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD Klientu apkalpošanas centra adresi. Pieprasot dokumentu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD Klientu apkalpošanas centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
3. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai Jums jāiesniedz šādi dokumenti:

1. iesniegums brīvā formā ar lūgumu esošā zemes robežu plāna vietā izgatavot katrai zemes vienībai atsevišķu jaunu zemes robežu plānu;
2. zemes robežu plāns, ja tāds ir klienta rīcībā;
3. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pasūtījuma reģistrācija
Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu VZD darbinieks reģistrē pasūtījumu un sagatavo priekšapmaksas rēķinu par pakalpojumu.

Rēķinu nosūtīsim Jums uz e-pasta adresi, ja pieprasījums būs saņemts elektroniski vai pa pastu. Veicot pieprasījumu VZD Klientu apkalpošanas centrā rēķinu saņemsiet pasūtījuma reģistrācijas brīdī.

Gadījumā, ja izrakstīto priekšapmaksas rēķinu neapmaksāsiet 30 kalendāro dienu laikā pēc tā izrakstīšanas, uzskatīsim, ka Jūs atteicāties no pakalpojuma un pasūtījumu anulēsim.

VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums un veikta priekšapmaksas rēķina apmaksa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pasūtījuma saņemšana
Zemes robežu plānus sagatavo papīra formā un izsniedz tik eksemplārus, lai pa vienam eksemplāram būtu  katram īpašniekam (kopīpašniekam).

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos dokumentus saņemsiet savā iesniegumā norādītajā veidā un vietā:
– pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi;
– klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD Klientu apkalpošanas centrā.
Saņemot dokumentu VZD Klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kadastrs.lv: Mans konts
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...