Atļauja lietot augu pasi un augu pases izgatavošana
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai Eiropas Savienībā izplatītu fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus, nepieciešama attiecīgā veida augu pase. Augu pasi atļauts lietot, ja augi un augu produkti atbilst fitosanitārajām prasībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas reģistrēta Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš:
• Iesniegumu par nepieciešamo pārbaužu veikšanu, lai saņemtu atļauju lietot augu pasi, var iesniegt līdz kārtējā gada 30. aprīlim
• Ja ir saņemta atļauja lietot augu pasi, pieteikumu augu pases izgatavošanai var iesniegt bez ierobežojuma

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
• Augu un augu produktu pārbaudi Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas inspektors veic augu veģetācijas sezonas laikā
• Ja ir saņemta atļauja lietot augu pasi, augu pasi izsniedz desmit darbdienu laikā pēc atbilstoša pieteikuma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:
• Iesniegums par nepieciešamo pārbaužu veikšanu, lai saņemtu atļauju lietot augu pasi
• Deklarācija par fitosanitāro kontroli
• Ja ir saņemta atļauja lietot augu pasi – pieteikums augu pases izgatavošanai

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pārbauda personas deklarētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus;
• ja pārbaudītie augi un augu produkti atbilst fitosanitārajām prasībām:
- pieņem lēmumu par atļauju lietot augu pasi konkrētiem augiem;
- izgatavo un izsniedz augu pasi (ja ir saņemts klienta pieteikums).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Latgales reģionālā nodaļa Daugavpilī
Rīgas reģionālā nodaļa
Valsts augu aizsardzības dienests
Vidzemes reģionālā nodaļa Valmierā
Parādīt visus...
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
• Par augu un augu produktu fitosanitāro pārbaudi jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 14.1.-14.4.punktu.
• Ja ir saņemta atļauja lietot augu pasi, par vienu augu pasi jāmaksā 0,17 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 14.5.punktu.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas inspektors pārbauda klienta deklarētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus un izsniedz atļauju lietot augu pasi
• Ja ir saņemta atļauja lietot augu pasi, klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un saņem augu pasi

Pasts
• Ja ir saņemta atļauja lietot augu pasi un iesniegts pieteikums augu pases izgatavošanai, klients saņem augu pasi uz norādīto pasta adresi (ar pēcmaksu)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...