Atļauja lietot augu pasi un augu pases izgatavošana
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai Eiropas Savienībā izplatītu fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus, nepieciešama attiecīgā veida augu pase. Augu pasi atļauts lietot, ja augi un augu produkti atbilst fitosanitārajām prasībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas reģistrēta Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš:
• Iesniegumu par nepieciešamo pārbaužu veikšanu, lai saņemtu atļauju lietot augu pasi, var iesniegt līdz kārtējā gada 30. aprīlim
• Ja ir saņemta atļauja lietot augu pasi, pieteikumu augu pases izgatavošanai var iesniegt bez ierobežojuma

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
• Augu un augu produktu pārbaudi Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas inspektors veic augu veģetācijas sezonas laikā
• Ja ir saņemta atļauja lietot augu pasi, augu pasi izsniedz desmit darbdienu laikā pēc atbilstoša pieteikuma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Deklarācija par fitosanitāro kontroli
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Pieteikums augu pases izgatavošanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1