Atļauja lietot augu pasi un augu pases izgatavošana
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Lai Eiropas Savienībā izplatītu fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus, nepieciešama attiecīgā veida augu pase. Augu pasi atļauts lietot, ja augi un augu produkti atbilst fitosanitārajām prasībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas reģistrēta Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš:
• Iesniegumu par nepieciešamo pārbaužu veikšanu, lai saņemtu atļauju lietot augu pasi, var iesniegt līdz kārtējā gada 30. aprīlim
• Ja ir saņemta atļauja lietot augu pasi, pieteikumu augu pases izgatavošanai var iesniegt bez ierobežojuma

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
• Augu un augu produktu pārbaudi Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas inspektors veic augu veģetācijas sezonas laikā
• Ja ir saņemta atļauja lietot augu pasi, augu pasi izsniedz desmit darbdienu laikā pēc atbilstoša pieteikuma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
• Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
• Ārvalstu uzņēmējiem lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja papildus izmantot arī alternatīvu strīdu risināšanas mehānismu (SOLVIT) https://latvija.lv/DzivesSituacijas/prasibas-produktiem/3_Tiesiskas_aizsardzibas_lidzekli#show2
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 18.01.2022