Reģistrācija Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā vai svītrošana no reģistra
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā jāreģistrējas fiziskām un juridiskām personām, kas:
• importē, eksportē, pārvieto augus, augu produktus un citus objektus, kam nepieciešams fitosanitārais sertifikāts vai augu pase;
• vēlas marķēt koksnes iepakojamo materiālu saskaņā ar starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu ISPM 15;
• audzē kartupeļus platībās, kas lielākas par vienu ha, vai ja kartupeļi paredzēti tirdzniecībai;
• ir normatīvajos aktos par bakteriālās iedegas apkarošanu un izplatības ierobežošanu minēto komercdārzu īpašnieki vai valdītāji.
Ja Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā reģistrēta persona pārtrauc darbības ar augiem un augu produktiem, tā iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par attiecīgās darbības pārtraukšanu un svītrošanu no reģistra.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas:
• ieved fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus (koksni, stādīšanai paredzētus augus, grieztus ziedus un zarus, dārzeņus, augļus, kartupeļus, augsni, substrātus, graudus) no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis
• audzē kartupeļus platībās, kas lielākas par vienu ha, vai tirgo kartupeļus
• audzē augus vai ražo augu produktus, kuru izplatīšanai vajadzīgas augu pases
• ir Erwinia amylovora saimniekaugu (ābeļu, bumbieru, krūmcidoniju, pīlādžu) komercdārza īpašnieks vai valdītājs
• veic koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termisko apstrādi un marķē to
• ražo koksnes iepakojamo materiālu, veic tā termisko apstrādi un marķē to
• izgatavo koksnes iepakojamo materiālu no termiski apstrādātas koksnes un iepakojamo materiālu marķē
• labo vai pārstrādā termiski apstrādātu (marķētu) koksnes iepakojamo materiālu
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš:
Reģistrācijai reģistrā – bez ierobežojuma, svītrošanai no reģistra – kad persona pārtrauc darbības ar augiem un augu produktiem

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
Reģistrācija reģistrā – desmit darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, svītrošana no reģistra – mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts augu aizsardzības dienests Atļauja drukāt augu pasi
Valsts augu aizsardzības dienests Atļauja koksnes un koksnes iepakojamā materiāla marķēšanai pirms termiskās apstrādes
Valsts augu aizsardzības dienests Atļauja lietot augu pasi un augu pases izgatavošana
Valsts augu aizsardzības dienests Deklarācija par fitosanitāro kontroli
Valsts augu aizsardzības dienests Grozījumu izdarīšana Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā par adreses un/vai darbības veida maiņu operatoram, kas nodarbojas ar koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu
Valsts augu aizsardzības dienests Pirmseksporta sertifikāts