Reģistrācija Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā vai svītrošana no reģistra
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā jāreģistrējas fiziskām un juridiskām personām, kas:
• importē, eksportē, pārvieto augus, augu produktus un citus objektus, kam nepieciešams fitosanitārais sertifikāts vai augu pase;
• vēlas marķēt koksnes iepakojamo materiālu saskaņā ar starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu ISPM 15;
• audzē kartupeļus platībās, kas lielākas par vienu ha, vai ja kartupeļi paredzēti tirdzniecībai;
• ir normatīvajos aktos par bakteriālās iedegas apkarošanu un izplatības ierobežošanu minēto komercdārzu īpašnieki vai valdītāji.
Ja Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā reģistrēta persona pārtrauc darbības ar augiem un augu produktiem, tā iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par attiecīgās darbības pārtraukšanu un svītrošanu no reģistra.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas:
• ieved fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus (koksni, stādīšanai paredzētus augus, grieztus ziedus un zarus, dārzeņus, augļus, kartupeļus, augsni, substrātus, graudus) no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis
• audzē kartupeļus platībās, kas lielākas par vienu ha, vai tirgo kartupeļus
• audzē augus vai ražo augu produktus, kuru izplatīšanai vajadzīgas augu pases
• ir Erwinia amylovora saimniekaugu (ābeļu, bumbieru, krūmcidoniju, pīlādžu) komercdārza īpašnieks vai valdītājs
• veic koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termisko apstrādi un marķē to
• ražo koksnes iepakojamo materiālu, veic tā termisko apstrādi un marķē to
• izgatavo koksnes iepakojamo materiālu no termiski apstrādātas koksnes un iepakojamo materiālu marķē
• labo vai pārstrādā termiski apstrādātu (marķētu) koksnes iepakojamo materiālu
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš:
Reģistrācijai reģistrā – bez ierobežojuma, svītrošanai no reģistra – kad persona pārtrauc darbības ar augiem un augu produktiem

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
Reģistrācija reģistrā – desmit darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, svītrošana no reģistra – mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
• Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
• Ārvalstu uzņēmējiem lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja papildus izmantot arī alternatīvu strīdu risināšanas mehānismu (SOLVIT) – plašāku informāciju skatīt sadaļā “Dokumenti un veidlapas”
Atgādinājums
Brīdinājums
• Ja nav norādīta visa nepieciešamā informācija vai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, vai ir konstatētas neatbilstības, Valsts augu aizsardzības dienests rakstveidā par to paziņo personai un nosaka termiņu nepilnību novēršanai
• Ja persona noteiktajā termiņā norādītās nepilnības nav novērsusi, Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu personu nereģistrēt
Normatīvie akti
Bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 575; 09.08.2008)
Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 152; 27.02.2009)
Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 592; 14.07.2010)
Augu karantīnas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 772; 24.12.2020)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 20.01.2022