Mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā drīkst ražot, iepakot, ievest un tirgot tikai Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā iekļautos mēslošanas līdzekļus un substrātus (izņemot mēslošanas līdzekļus un substrātus, kuriem ir EK marķējums saskaņā ar regulas Nr. 2003/2003 prasībām).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas ražo, ieved vai iepako mēslošanas līdzekli un substrātu, kam nav EK marķējuma saskaņā ar regulas Nr.2003/2003 prasībām
Termiņš:
Pakalpojuma pieprasīšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - viena mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Nepieciešamie dokumenti:
• ražotājs vai ievedējs iesniedz akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu (Eiropas Savienības dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstī ražotam mēslošanas līdzeklim un substrātam drīkst iesniegt ražotāja izsniegtu testēšanas pārskatu), savukārt par bioloģiski aktīviem savienojumiem augu augšanas veicinātāju sastāvā un dzīvotspējīgiem mikroorganismiem mikrobioloģisko preparātu sastāvā drīkst iesniegt testēšanas pārskatu, kuru izsniegusi zinātniska institūcija, kas atbilstoši Zinātniskās darbības likumam ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts oficiāli reģistrēta zinātniskā institūcija; reģistrācijai iesniegtais testēšanas pārskats nedrīkst būt vecāks par 12 mēnešiem
• iepakotājs iesniedz mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrācijas apliecības kopiju
• Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506  21.4.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošas zinātniskās institūcijas izsniegts atzinums par to, ka augu augšanas veicinātājs vai mikrobioloģiskais preparāts devis pozitīvu mēslošanas līdzekļa efektivitātes rezultātu; atzinumā norāda kultūraugu, kas izmantots izmēģinājumā
• etiķetes, marķējuma vai pavaddokumenta teksts ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 52.punktu – mēslošanas līdzeklim (izņemot mikrobioloģisko preparātu), 53.punktu – mikrobioloģiskajam preparātam un 54.punktu – substrātam
• testēšanas pārskats (kopija) par detonācijas drošību amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28%
• drošības datu lapa, ja tāda paredzēta
• plānoto tirdzniecības vietu saraksts
• informācija par piešķirto reģistrācijas vai atzīšanas oficiālo numuru un norādi uz kompetentās institūcijas tīmekļvietni, kurā ir informācija, ka mēslošanas līdzekļa vai substrāta ražotājs ir atzīts vai reģistrēts atbilstoši regulas Nr.1069/2009 prasībām, ja mēslošanas līdzeklis vai substrāts satur dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus vai atvasinātus produktus, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam
• ražotāja rakstiska atļauja pārpakot mikrobioloģisko preparātu, ja to ir paredzēts darīt
• sertifikāts, ko izsniegusi normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktā kontroles institūcija un kas apliecina mēslošanas līdzekļa atbilstību marķēšanai vai etiķetēšanai ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība", ja mēslošanas līdzekļa etiķetē, marķējumā un pavaddokumentā paredzēts lietot norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība"

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā;
• izsniedz reģistrācijas apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumu Nr.83 “Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību” 2.punktu.

Valsts nodevas apmērs:
• par D, E, G vai H identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa reģistrāciju 71,14 EUR;
• par A, B, C, F vai K identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju 142,29 EUR;
• par I identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa (mikrobioloģiska preparāta) pagaidu reģistrāciju vai reģistrāciju 284,57 EUR;
• par J identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa pagaidu reģistrāciju vai reģistrāciju 142,29 EUR.

Valsts nodeva nav jāmaksā par:
• mēslošanas līdzekļa (mikrobioloģiska preparāta) reģistrāciju, ja tā ir samaksāta par mēslošanas līdzekļa (mikrobioloģiska preparāta) pagaidu reģistrāciju;
• mēslošanas līdzekļa (augu augšanas veicinātāja) reģistrāciju, ja tā ir samaksāta par mēslošanas līdzekļa (augu augšanas veicinātāja) pagaidu reģistrāciju;
• citā grupā reģistrēta mēslošanas līdzekļa pārreģistrāciju J identifikācijas grupā.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr. LV37TREL1060160919900
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.,
norādot mēslošanas līdzekļa nosaukumu un aprites posmu, piemēram: Par NPK 6-10-20 reģistrāciju
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasts
• Klients saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki