Kompensācijas piešķiršana par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Kompensāciju veidi: ikgadējs atbalsta maksājums vai zemes atpirkšana.
Zemes īpašnieks, kura īpašums atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, kas nav Eiropas nozīmes aizsargājamā teritorija (Natura 2000), vai atrodas mikroliegumā ārpus Natura 2000 teritorijas un zemes īpašuma platība mikroliegumā ir mazāka par 1 hektāru, var pieteikties Dabas aizsardzības pārvaldē kompensācijai ikgadēja atbalsta maksājuma veidā par saimnieciskās darbības ierobežojumiem viņa īpašumā.
Šādu kompensāciju piešķir par sekojošiem mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem:
1) aizliegta jebkāda mežsaimnieciskā darbība;
2) aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē un kopšanas cirtē;
3) aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē;
4) aizliegta koku ciršana kailcirtē.

Kompensāciju ikgadēja atbalsta maksājuma veidā piešķir par šādiem lauksaimnieciskās darbības ierobežojumiem:
1) aizliegta uzaršana un kultivēšana;
2) aizliegta visu veidu saimnieciskā darbība.
Zemes atpirkšanu var prasīt, ja zemes īpašums ir neapbūvēts un atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā:
1) dabas rezervātā;
2) īpaši aizsargājamas dabas teritorijas dabas rezervāta zonā, stingrā režīma zonā vai regulējamā režīma zonā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Zemes īpašnieki
Maksimālais termiņš (darba dienās):
80
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums ir bezmaksas.
Par kompensācijas piešķiršanu ikgadējā maksājuma veidā zemes īpašniekam jāaizpilda Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.891 „Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru” pielikumā esošo iesnieguma veidlapu kompensācijas saņemšanai un jāiesniedz to Dabas aizsardzības pārvaldē. Iesnieguma iesniegšanas termiņš - 15.maijs.  

Zemes atpirkšanai zemes īpašniekam vai mantiniekam jāaizpilda Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumu Nr.1173 “Zemes atpirkšanas iesnieguma pieņemšanas kārtība” pielikumā esošā iesnieguma veidlapa (zemes atpirkšanas iesnieguma paraugs) un tā jāiesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē.

Zemes īpašnieka pieprasījumu par kompensāciju ikgadējā maksājuma veidā izskata, ja par iepriekšējo gadu un kārtējo gada ceturksni ir samaksāts nekustamā īpašuma nodoklis. Ja zemes īpašniekam uzlikts naudas sods par pārkāpumiem vides jomā, kā arī ja viņa vainas dēļ videi vai mežam nodarīti zaudējumi, šā zemes īpašnieka kompensācijas pieprasījumu izskata tikai tad, kad viņš normatīvajos aktos par pārkāpumiem vides jomā noteiktajā kārtībā ir samaksājis šo naudas sodu un atlīdzinājis videi un mežam nodarītos zaudējumus.

Uz zemes atpirkšanu nevar pretendēt, ja zemes īpašnieks par zemesgabalā esošu mežaudzi ir saņēmis kompensāciju – vienreizējo atlīdzību saskaņā ar likumu "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par kompensācijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kompensāciju pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Triju mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kompensācijas piešķiršanu tiek nodrošināta kompensācijas izmaksa.

Dabas aizsardzības pārvalde pieņem lēmumu par to, vai zemes atpirkšanas iesniegums ir pamatots. Pēc minētā lēmuma pieņemšanas Dabas aizsardzības pārvalde nosaka zemes cenu atbilstoši Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumam. Ja zemes īpašnieks piekrīt noteiktajai cenai, Dabas aizsardzības pārvalde sagatavo informāciju, kas nepieciešama, lai Ministru kabinets varētu pieņemt rīkojumu par atļauju atpirkt zemi. Pēc tam, kad Ministru kabinets pieņēmis rīkojumu par atļauju atpirkt zemi, Dabas aizsardzības pārvalde zemes atpirkšanai piemēro Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteikto īpašuma labprātīgas atsavināšanas kārtību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: