Latvijas Nacionālā arhīva izziņas saņemšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas Nacionālais arhīvs
Īss apraksts:
Pakalpojuma “Arhīva izziņas saņemšana” ietvaros personai, atbilstoši pieprasījumam, tiek sagatavota arhīva izziņa, kas ir arhīvā sagatavots un apliecināts dokuments, kurā izklāstīta arhīva dokumentos esošā informācija par kādu faktu, notikumu vai personu ar norādi uz informācijas atsauces datiem (arhīva fondu, dokumentu). Informāciju var pieprasīt par darba gaitām, mācībām, dienestu bruņotajos spēkos, par nekustamā un kustamā īpašuma piederību, apsaimniekošanu, atsavināšanu, privatizāciju, par civilstāvokli (dzimšanas, laulību, miršanas reģistrāciju (no ierakstiem baznīcu grāmatās līdz 1919. gadam ieskaitot)), par pilsonību, tautību u.c. jautājumiem.

Pakalpojuma ietvaros persona var pieprasīt arī tādu arhīva izziņu (sociāli tiesiskā arhīva izziņa), kas nepieciešama iesniegšanai citā valsts institūcijā (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, Nodarbinātības valsts aģentūrā, tiesā u.c.), likumā noteiktajos gadījumos
Saņēmēji:
Jebkura persona
Izziņu var pieprasīt savā vārdā vai ar pilnvarojumu.
Termiņš:
Izziņu sagatavo ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Arhīva izziņas pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt:
1) izmantojot oficiālo elektronisko adresi;
2) izmantojot e-pakalpojumu arhīva tīmekļa vietnē;
3) aizpildot pieprasījuma veidlapu un atsūtot uz arhīva e-adresi, pa pastu vai e-pastu (pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu ar pievienotu laika zīmogu);
4) rakstot pieprasījumu brīvā formā un atsūtot uz arhīva e-adresi, pastu vai e-pastu (pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu ar pievienotu laika zīmogu);
5) izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv piedāvātos autentifikācijas veidus);
6) iesniedzot iesniegumu klātienē jebkurā Latvijas Nacionālā arhīva struktūrvienībā (pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls) vai pilnvara izziņas saņemšanai);


Papildu informāciju var saņemt, zvanot uz telefona nr. +371 20014824 vai rakstot uz e-pastu: lna.izzinas@arhivi.gov.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene
Alūksnes Zonālais valsts arhīvs
Cēsu zonālais valsts arhīvs
Cēsu zonālā valsts arhīva Madonas glabātava
Daugavpils zonālais valsts arhīvs
Jelgavas zonālais valsts arhīvis
Parādīt visus...
Pasts Latvijas Nacionālais arhīvs
Adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Izziņas un rēķina sagatavošana
Pēc iesnieguma saņemšanas tiek sagatavota pieprasītā izziņa un rēķins.
Latvijas Nacionālais arhīvs sagatavo un nosūta pieprasītājam rēķinu, to nosūtot uz e-pastu, e-adresi vai pa pastu (atbilstoši pakalpojuma pieprasītāja iesniegumā norādītajai izvēlei).

Rēķinu var apmaksāt gan ar bankas pārskaitījumu, gan klātienē - ar maksājuma karti.

Arhīva izziņas samaksas apmēru nosaka saskaņā ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.857 “Latvijas Nacionālā arhīva publisko maksas pakalpojumu cenrādis”.

Sociāli tiesiskās arhīva izziņas samaksas apmēru nosaka saskaņā ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.887 “Noteikumi par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu”.
Valsts nodevas apmēru par 50 % samazina:
1. politiski represētai personai,
2. pirmās vai otrās grupas invalīdam,
3. personai, kas atbilst trūcīgas personas statusam, ja persona uzrāda attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu vai pieprasījumam pievieno šāda dokumenta kopiju;
4. pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas, ja pieprasītā informācija personai nepieciešama bērna tiesību un interešu aizsardzībai.

Bankas rekvizīti arhīva izziņas apmaksai ir šādi:
Iestādes nosaukums: Latvijas Nacionālais arhīvs
Reģistrācijas numurs: 90009476367
Valsts kases kods: TRELLV22
Konta numurs: LV53TREL2220663003000
  
Bankas rekvizīti valsts nodevas apmaksai ir šādi:
Iestādes nosaukums: Valsts kase
Reģistrācijas numurs: 90000050138
Valsts kases kods: TRELLV22
Konta numurs: LV44TREL1060220919900
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Izziņas saņemšana
Arhīva, tajā skaitā sociāli tiesiskā arhīva izziņa tiek izsniegta vai nosūtīta  pakalpojuma saņēmējam pēc Latvijas Nacionālā arhīva sagatavotā rēķina apmaksas.
Pakalpojumu var saņemt iesniegumā norādītajā veidā: e-adresē, pa e-pastu, pa pastu, valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, Latvijas Nacionālā arhīva tīmekļvietnē (ja izmanto e-pakalpojumu) vai klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Latvijas Nacionālā arhīva portāls
Klātiene
Alūksnes Zonālais valsts arhīvs
Cēsu zonālais valsts arhīvs
Daugavpils zonālais valsts arhīvs
Jelgavas zonālais valsts arhīvis
Jēkabpils zonālais valsts arhīvs
Parādīt visus...
Pasts Latvijas Nacionālais arhīvs
Adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki