Speciālās atļaujas (licences) saņemšana komercdarbībai zvejniecībā piekrastes un atklātās jūras ūdeņos
Izvēlētā organizācija: Zemkopības ministrija
Īss apraksts:
Pretendents Zemkopības ministrijā iesniedz iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšana komercdarbībai zvejniecībā, kuram pievieno attiecīgos dokumentus. Detalizēta informācija par kārtību, kādā tiek izsniegtas licence, iesnieguma formu un tam pievienojamajiem dokumentiem pieejama Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pretendents, kurš vēlas nodarboties vai jau nodarbojas ar komercdarbību zvejniecībā piekrastes un atklātās jūras ūdeņos.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
ZM mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par licences izsniegšanu un izsniedz attiecīgo licenci.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Pretendents Zemkopības ministrijā iesniedz iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšana komercdarbībai zvejniecībā, kuram pievieno attiecīgos dokumentus.
Kontakti: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, t.67027660, baiba.ake@zm.gov.lv

Pakalpojumam ir noteikta valsts nodeva:
- par licenci starptautiskajos un citu valstu ūdeņos ārpus Baltijas jūras – 71,14 euro;
- par licenci Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos aiz piekrastes ūdeņiem – 35,57 euro;
- par licenci Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos – 14,23 euro;

Valsts nodeva iemaksājama Valsts kases kontā:  
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas numurs: 90000050138
BIC kods: TRELLV22
Kontā (IBAN): LV66TREL1060160921900
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Iesnieguma iesniegšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@zm.gov.lv
Pasts Iesnieguma nosūtīšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pretendenta iesnieguma izvērtēšana
Pretendenta iesniegumu izvērtē zemkopības ministra apstiprināta  licencēšanas komisija. Licencēšanas komisija, izvērtējot pretendenta iesniegumu, ņem vērā virkni būtisku kritēriju (pieejamie zvejas limiti, nodokļu parāda esamība, minimālais apgrozījums no saimnieciskās darbības mēnesī uz vienu strādājošo, zvejai izmantojamā zvejas kuģa kuģošanas spējas apliecības derīguma termiņš, zveju regulējošo tiesību aktu pārkāpumi u.c.).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Apmaksa
Apmaksa
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Licences izsniegšana
Pretendents licenci komercdarbībā zvejniecībā saņem klātienē Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981, uzrādot maksājumu apliecinošu dokumentu par valsts nodevas samaksu un parakstoties izsniegto licenču reģistrācijas žurnālā.
Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pakalpojuma saņemšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
5. solis / Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas noslēgšana
Ar pretendentiem, kuri ir saņēmuši licenci komercdarbībai zvejniecībā starptautiskajos ūdeņos un Baltijas jūras ūdeņos aiz piekrastes ūdeņiem, Zemkopības ministrija noslēdz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu un sagatavo ikgadēju protokolu, nosakot zvejniekam pieejamos zvejas limitus.

Maksa par limitiem tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" 2.' pielikumu un tiek veikta ievērojot ikgadējā protokolā noteikto maksāšanas kārtību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Iesnieguma iesniegšana
Pakalpojuma saņemšana