Atļaujas un sertifikāta saņemšana starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Lai veiktu komerciālas darbības ar 1973.gada Vašingtonas konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām pielikumos iekļautajiem apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem, no tiem iegūtiem produktiem, to pārvietošanu pār robežām vai Eiropas Savienības robežās u.c. darbības, nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atļaujas attiecīgo īpatņu importam, eksportam un ievešanai no jūras (jeb - CITES atļauja) vai sertifikātus attiecīgo īpatņu reeksportam (jeb – CITES sertifikāts).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personai jāiesniedz iesniegums un aizpildīta atbilstošā pieteikuma veidlapa Dabas aizsardzības pārvaldei, kā arī  jāveic valsts nodevas samaksu.
Importa gadījumā – papildus jāiesniedz trešās valsts CITES (re)eksporta atļauja.
CITES sertifikāta un īpatņu pārvietošanas gadījumā - dokumenti, kas apliecina īpatņu legālu ieguvi. Iesniedzot dokumentus elektroniski, tie jāparaksta ar e-parakstu.

Maksājumi.
Rekvizīti Valsts nodevas iemaksāšanai par CITES atļaujām:
Saņēmējs: Valsts Kase
Reģ. Nr.: 90000050138
Konts: LV23TREL1060210990000
Bankas kods: TRELLV22
Saņēmēja banka: Valsts kase

Maksājuma mērķis: Valsts nodeva par CITES atļauju
• Summa: 11,38 € (īpatņa izmantošana komerciāliem mērķiem – kods T)
• Summa: 8,54 € (īpatņa izmantošana cirkam un ceļojošām izstādēm – kods Q)
• Summa: 4,27 € (īpatņa izmantošana citiem mērķiem – kodi B, E, G, M, N un S)
Atvieglojumus 100 % apmērā par CITES atļaujas vai CITES sertifikāta izsniegšanu piemēro:
- ja īpatņa izmantošana ir paredzēta personīgām vajadzībām (kods – P);
- medību trofejām (kods – H);
- piespiedu pasākumiem (kods – L);
- zooloģiskajam dārzam (kods – Z) vai;
- ja CITES atļaujas vai CITES sertifikāta pieprasītājs ir tiešās pārvaldes iestāde.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dabas aizsardzības pārvalde izvērtē pieteikumu atbilstoši likumam „Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām” un Padomes 1996. gada 9. decembra Regulai (EK) 338/97 „Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību” un izsniedz attiecīgo CITES atļauju vai CITES sertifikātu vai arī pieņem lēmumu par CITES atļaujas vai CITES sertifikāta atteikumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: