Pabalsts bērna izglītībai (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsta mērķis ir sniegt atbalstu trūcīgām ģimenēm, kurās ir obligātās pamatizglītības vecuma bērns, bērna izglītošanas nodrošināšanā. Pabalsta apmērs bērna izglītībai ir līdz 30 euro gadā vienam bērnam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ģimenēm (personām), kuras dzīvo Jelgavas novada administratīvajā teritorijā un kurām ir spēkā esošs lēmums par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu un kuru bērni iegūst vispārējo pamatizglītību kādā no Jelgavas novada pirmsskolas izglītības iestādēm.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pieprasītājs var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Jelgavas novada domes Administratīvo aktu komisijā.
2. Jelgavas novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā
Atgādinājums
Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas ar iesniegumu par pabalsta nepieciešamību Jelgavas novada sociālā dienesta pieņemšanas punktos.
Brīdinājums
Iesniegums pabalsta piešķiršanai iesniedzams laika periodā no 1.augusta līdz 30. novembrim.
Ja pabalsta pieprasītājs nepilda vienošanās par līdzdarbību noteiktos pienākumus, Jelgavas novada sociālais dienests var atteikt vai pārtraukt pabalsta bērna izglītībai nodrošināšanu.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Jelgavas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 05.05.2022