Dzīvokļa pabalsts (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts ar mājokļa apsaimniekošanu saistīto izdevumu segšanai. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir līdz 171 euro gadā. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts Jelgavas novada administratīvajā teritorijā dzīvojošām ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, kā arī maznodrošinātiem pensionāriem, kuri dzīvo vieni un kuriem nav likumisko apgādnieku, un maznodrošinātiem invalīdiem, kuri dzīvo vieni un kuriem nav likumisko apgādnieku.

Pabalstu kurināmā iegādei var piešķirt tad, ja ir segti visi ar mājokļa apsaimniekošanu saistītie kārtējie izdevumi. Dzīvokļa pabalsta (kurināmā iegādei) izmaksa tiek nodrošināta pēc tam, kad ir iegādāta malka vai kāds cits kurināmais materiāls, ko apliecina pirkuma čeks vai sociālā darbinieka sastādīts dzīvesvietas apsekojuma akts. Kurināmā iegāde ir jāveic ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas brīža. Ja kurināmais noteiktajā termiņā netiek iegādāts, lēmums zaudē spēku.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jelgavas novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kuras dzīvo Jelgavas novada administratīvajā teritorijā un kurām ir spēkā esošs lēmums par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

1. Klients vēršas ar iesniegumu pie Jelgavas novada sociālā dienesta sociālā darbinieka pieņemšanas punktā pēc savas dzīvesvietas. Iesniedzot iesniegumu, jāuzrāda dokumenti, kas apliecina maksājumu veikšanu par ar mājokli – īre, elektrība, ūdens utml.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jelgavas novada Sociālā dienesta E-adrese
Klātiene
Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvalde
Elejas pagasts - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Nākotne) - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Zemgale) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Mežciems) - Sociālais dienests
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
2. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz iesniegumu, kā arī uzrāda personu apliecinošu dokumentu, īpašuma apliecinošu dokumentu vai īres un/vai apsaimniekošanas līgumu, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvītis par iepriekšējo mēnesi. Ja pabalsts tiek pieprasīts kurināmā iegādei, jāiesniedz kurināmā iegādi apliecinošs dokuments (čeks, izdruka no bankas konta). Ja pabalsta pieprasītājam ir parādsaistības par īri, komunālajiem maksājumiem vai elektrību, pieprasot dzīvokļa pabalstu, ir jāuzrāda sastādīta vienošanās par parāda atmaksas grafiku;
3. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu;
4. Sociālais darbinieks izskata pabalsta pieprasītāja iesniegtos dokumentus un sastāda lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja pabalsta pieprasītāja mājsaimniecības situācija nav atbilstoša kādam no noteikumos noteiktajiem pabalsta piešķiršanas nosacījumiem un nosūta to Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītājai izskatīšanai;
5. Jelgavas novada sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja izskata dokumentus un lēmuma projektu nodot apstiprināšanai Jelgavas novada sociālā dienesta vadītājai;
6. Sociālais darbinieks saņem lēmumu un informē par to pabalsta pieprasītāju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Elejas pagasts - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Nākotne) - Sociālais dienests
Glūdas pagasts(Zemgale) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Mežciems) - Sociālais dienests
Jaunsvirlaukas pagasts (Staļģene) - Sociālais dienests
Parādīt visus...