Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana
Izvēlētā teritorija: Jelgavas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Zemes vienības (-u) atsavināšana (Jelgavas novada pašvaldība)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana" ietvaros:
Īss apraksts:
Likums nosaka publiskas personas mantas atsavināšanas kārtību. Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī publiskas personas manta, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā. Likums neattiecas uz:
1) publiskai personai piederošu mantisku tiesību (vērtspapīri, kapitāla daļas kapitālsabiedrībās u.tml.) atsavināšanu, kuru atsavināšanas kārtību nosaka citi likumi;
2) valsts un pašvaldību mantu, kuru privatizē atbilstoši likumiem "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un zemes reformas likumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas un juridiskas personas vai to pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Izvēlētā teritorija: Jelgavas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
IESNIEGUMS
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1