Adreses piešķiršana vai maiņa (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ierosināt adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu var adresācijas objekta īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona. Pēc lēmuma pieņemšanas par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu, pašvaldība piecu darba dienu laikā to iesniedz Valsts Zemes dienestā reģistrācijai Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā.
Informāciju par to, vai adrese konkrētajam adresācijas objektam ir reģistrēta Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, ir iespējams pārbaudīt publiski pieejamā tīmekļvietnē  www.kadastrs.lv. Ja Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā adrese ir reģistrēta, tad izziņu par adresi ir iespējams saņemt, vēršoties Valsts zemes dienestā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Adresācijas objekta īpašnieks vai viņa pilnvarota persona.
Termiņš:
30 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

1. Iesniegums (veidlapa)
2. Pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona);
3. Būvatļauja vai būvprojekta ģenerālplāns (kopija);
4. Cits dokuments (pirkuma līgums, līgums par apbūves tiesību piešķiršanu).
6.Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta (kopija) - ja piešķir adreses telpu grupām.
• E-pasts   -   Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dome@jelgavasnovads.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
• Klātiene   -   Dokumentus iesniegt Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37 vai pagastu pārvaldēs
• Korespondence   -   Dokumentus nosūta pa pastu Jelgavas novada pašvaldībai Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jelgavas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Elejas pagasts
Glūdas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Kalnciema pagasts
Klātiene - Īpašuma pārvalde
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
• Klātiene   -   lēmumu saņem Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37, 1.stāvā, vai pagastu pārvaldēs
• Korespondence – lēmumu  nosūta uz iesniedzēja norādīto pasta adresi
• E-pasts – lēmumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūta uz iesniedzēja norādīto e-pasta adresi un Valsts zemes dienestu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības pārvalde
Elejas pagasts
Glūdas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts
Kalnciema pagasts
Parādīt visus...