Vārda, Uzvārda un Tautības ieraksta maiņa (Jelgavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Jelgavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu, uzvārdu, vārdu un uzvārdu un vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās( uz vecāku, vecvecāku tautību), ja var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Vārdu, uzvārdu var mainīt, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikti „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā”.
Saņēmēji:
Fiziska persona
15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss. Kā arī nepilngadīgas personas līdz 15 gadu vecumam, ja vārdu (vārdus), uzvārdu maina saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Vārda, uzvārda maiņas lietas izskatīšanas termiņš ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas  Dzimtsarakstu departamentā. Dzimtsarakstu departaments lēmumu nosūta personai pa pastu uz iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:

1. Personu apliecinošs dokuments – uzrāda derīgu oriģinālu;
2. Iesniegums, norādot vārda, uzvārda, vārda un uzvārda, tautības ieraksta maiņas iemeslu - jāiesniedz oriģināls;
3. ja vārda vai uzvārda maiņas iemesls apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā – argumentētu skaidrojumu, kāpēc esošais vārds vai uzvārds apgrūtina iekļauties sabiedrībā, un kā izvēlētais vārds vai uzvārds veicinās iekļaušanos sabiedrībā;
4. Nepilngadīgas personas vecāku piekrišana vārda, uzvārda, vārda un uzvārda, vai tautības ieraksta maiņai, vai aizbildņu rakstveida piekrišana vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņai un bāriņtiesas lēmums par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas atbilstību nepilngadīgas personas interesēm;
5. kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls            (maksājumu var veikt arī skaidrā naudā pašvaldības kasē) ;
6. tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību - jāuzrāda oriģināli;
7. ja izvēlētā tautība ir "latvietis" - dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi - jāuzrāda oriģināls, 1.grupas invalīdiem ar invaliditāti bez termiņa ierobežojuma, 2. vai 3.grupas redzes, dzirdes vai runas invalīdiem vai vecākiem par 75 gadiem - dokuments, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi;
8. ja tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu “lībietis (līvs)” – lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, un ar citiem dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63012255, 29104956
Fakss: 63022235
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu 71,00 euro (Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums)
Maksāt var klātienē pašvaldības kasē skaidrā  naudā, vai ar bankas pārskaitījumu. Norēķinu konti:
AS Swedbank -LV07HABA0551025900443
AS SEB banka - LV81UNLA0050023690285
AS Luminor - LV15RIKO0002930225014
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļas E-adrese
Klātiene Klātiene - Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63012255, 29104956
Fakss: 63022235
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene – dzimtsarakstu nodaļā aizpildot attiecīgu iesniegumu;
Korespondence - Dzimtsarakstu departaments lēmumu par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu, vārdu un uzvārdu, tautības ierakstu vai atteikumu nosūta personai pa pastu uz iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63012255, 29104956
Fakss: 63022235
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki