Atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai (Daugavpils valstspilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Atbalsta pasākumus mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai nodrošina personai ar I un II grupas invaliditāti, kā arī bērnam ar invaliditāti ar kustību traucējumiem, ja persona pārvietojas riteņkrēslā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā.
Tiesības uz atbalsta pasākumiem mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai ir personai, kura savu pamata dzīvesvietu uz atbalsta pieprasīšanas dienu ir deklarējusi un dzīvo Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 12 (divpadsmit) mēnešus, ja:
- mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā;
- mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa valdījumā vai lietošanā atbilstoši īres līgumam, uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem no atbalsta pieprasīšanas dienas, izņemot gadījumu, ja Persona īrē pašvaldības sociālo dzīvokli.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests 15 dienu laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo palīdzību.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atbalstu vides pieejamības nodrošināšanai, persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis, uzrādot Personas invaliditāti apliecinošu dokumentu, iesniedz Sociālajā dienestā :
- iesniegumu par atbalsta piešķiršanu vides pieejamības nodrošināšanai (norādot10.1.–.10.4.punktā minēto atbalsta veidu);
- ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar rekomendācijām mājokļa pielāgošanai un personas funkcionālo spēju uzlabošanai;
-  īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta vai īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);
- mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja persona nav mājokļa īpašnieks;
- ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65423700
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbalstu vajadzīgo dokumentu sagatavošanas izdevumu segšanai Sociālo lietu pārvalde izmaksā Personai pamatojoties uz līgumu. Līgumā nosaka pušu tiesības, pienākumus, atbalsta izmaksas kārtību, veidu, apmēru un citus tiesiskus nosacījumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65423700
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki