Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz saņemtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Kadastra informācijas sistēmā datus aktualizē, ja:
1) ir mainījušies Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā objekta raksturojošie dati vai dati par kadastra subjektu;
2) tie neatbilst reālajai situācijai dabā, tajā skaitā gadījumā, kad Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta apvidū neesoša būve vai būve nav uzskatāma par būvi atbilstoši būvju klasifikācijas noteikumiem.
Valsts zemes dienests (VZD), aktualizētos datus par kadastra objektu izmanto kadastrālās vērtības aprēķinā.

No 2020.gada 1.aprīļa nodrošināta datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā, ja no Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) ar datu apmaiņas servisu saņemtas ziņas par būves neesību vai ziņas par būves/telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu (izņemot, ja būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas, nelieto BIS, lai sagatavotu dokumentus par būves neesību vai būves/telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu (piemēram, Rīgas pilsētas būvvalde)). Šajos gadījumos, kad ziņas no BIS ir saņemtas, datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā notiks automātiski, bez maksas un bez ierosinātāja iesnieguma.

Personām kadastra datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā jāierosina, VZD iesniedzot iesniegumu, gadījumos, ja būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas:
- līdz 2020.gada 31.martam izdotā dokumentā vai BIS ir apstiprinājusi informāciju par būves neesību vai būves/telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā;
- nelieto BIS, lai sagatavotu dokumentus par būves neesību vai būves/telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu (piemēram, Rīgas pilsētas būvvalde), personai izsniegtā dokumentā ir apstiprinājusi informāciju par būves neesību vai būves/telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā.
Šajos gadījumos VZD kadastra datus aktualizēs 5 darbdienu laikā, piemērojot maksu. Pakalpojuma izpildes rezultātā Kadastra informācijas sistēmā tiks izdarīta atzīme par būves, telpu grupas (dzīvokļa) ekspluatācijā...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Informācija par personām, kuras ir tiesīgas ierosināt objekta datu aktualizāciju ir pieejama sadaļas "Procesa apraksts" laukā "2.solis/Pakalpojuma pieprasīšana".
Termiņš:
5 darba dienas -  ja VZD iesniegts dokuments par: lietošanas mērķa, nosaukuma, adreses, apgrūtinājuma noteikšanu vai maiņu; meža zemes un mežaudzes vērtību; nomu; būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā, lietošanas veida maiņu vai būves neesību.
10 darba dienas - pārējos gadījumos.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Par pakalpojumu
Nekustamam īpašumam, zemes vienībai, zemes vienības daļai, būvei, telpu grupai reģistrē vai aktualizē datus Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, ja VZD ir iesniegts viens no sekojošiem dokumentiem:

- līdz objekta reģistrācijai zemesgrāmatā, dokuments, kas apliecina, ka  kadastra objekts ir mainījis īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju;
- pašvaldības lēmums par ēkas, zemes vienības vai telpu grupas adreses piešķiršanu, maiņu, likvidāciju, vai par pieraksta formas precizēšanu;
- pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu vai maiņu;
- pašvaldības vai valsts institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu;
- Valsts vides dienesta izdots dokuments par zemes vienības atrašanos piesārņotā teritorijā vai dokuments par apgrūtinājuma dzēšanu;
- dokuments, kas apliecina izmaiņas meliorācijas sistēmā;
- dokuments (tiesas spriedums, līgums vai testaments) par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu un tā grafisko pielikumu (šos dokumentus iesniedz atbilstošajā tiesā nevis VZD, ja zemes vienība ir ierakstīta zemesgrāmatā vai dzēšanas gadījumā – servitūta tiesība vai šīs tiesības nodrošinājums ir ierakstīts zemesgrāmatā). Kopīpašuma gadījumā papildus - piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu;
- Valsts meža dienesta virsmežniecības izdots dokuments par meža zemes kadastrālās vērtības noteikšanu un mežaudzes vērtību vai par zemes lietošanas veidu izmaiņām pēc meža inventarizācijas (gadījumā, ja ir izmaiņas zemes lietošanas veidu platībās);
- pašvaldības būvvaldes izsniegts akts par būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā*;
- būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktās institūcijas (pašvaldības būvvaldes, VAS "Latvijas Valsts ceļi", Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas, Valsts vides dienesta, Ekonomikas ministrijas) izdots dokuments, kas apliecina būves neesību*;
* Ja būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas:
- līdz 2020.gada 31.martam izdotā dokumentā vai BIS ir apstiprinājusi informāciju par būves neesību vai būves/telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā;
- nelieto BIS, lai sagatavotu dokumentus par būves neesību vai būves/telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu (piemēram, Rīgas pilsētas būvvalde), personai izsniegtā dokumentā ir apstiprinājusi informāciju par būves neesību vai būves/telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā.

- normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izdots vai apstiprināts valsts vai pašvaldības iestādes dokuments, kas satur norādes par būves vai telpu grupas lietošanas veidiem (piemēram: paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves; apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu; projekta dokumentācija; akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā u.c.)
- pašvaldības būvvaldes izsniegts vai apstiprināts dokuments, kas apliecina attiecīgo inženierkomunikāciju izbūvi vai nojaukšanu;
- būvniecību pārraugošās pašvaldības institūcijas apliecinātu dokumentu, kas satur informāciju par būves vai telpu grupas telpu nosaukumiem;
- inženierkomunikāciju īpašnieka izsniegts dokuments, kas apliecina attiecīgo inženierkomunikāciju izbūvi vai nojaukšanu;
- izziņa no Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldes par būves kultūras pieminekļa statusa piešķiršanu vai noņemšanu;
- cits valsts, pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdots vai apstiprināts dokuments (lēmums, izziņa, būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavota un pašvaldības būvvaldes apstiprināta informācija u.c.);
- kadastra subjekta aizpildīta labiekārtojuma anketa par būves vai telpu grupas esošajiem labiekārtojumiem;
- kadastra subjekta iesniegums par dzīvokļa īpašumu domājamo daļu aktualizāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt:
1. kadastra subjekts  (Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai apbūves tiesīgais)
2. Kopīpašnieku gadījumā:
2.1. viens no kopīpašniekiem aktualizējot datus: nekustamā īpašuma nosaukumu, lietošanas mērķi; kadastra objekta adresi, apgrūtinājumus; būves vai telpu grupas lietošanas veidu, būves tipu vai datus, kas norādīti aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
2.2. visi kopīpašnieki kopā - parējos gadījumos;
3. valdošā vai kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs, kurš iesniedzis dokumentu par servitūta nodibināšanu vai izbeigšanu, — attiecībā uz nekustamā īpašuma apgrūtinājuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā;
4. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu, — attiecībā uz būvi vai telpu grupu bez tiesībām ierosināt ieraksta par būvi dzēšanu;
5. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
6. persona, uz kuras vārda saskaņā ar tiesas lēmumu nostiprināms pārdotais nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšana), — attiecībā uz ieraksta par iegūtā nekustamā īpašuma sastāvā Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu, bet apvidū neesošu būvi dzēšanu;
7. iepriekšminēto personu pilnvarota persona (portālā kadastrs.lv e-pakalpojums nav pieejams fiziskas personas pilnvarotai personai, bet ir pieejams juridiskas personas, kam pieder šis īpašums un kas izveidojusi kontu  kadastrs.lv, pilnvarotai personai, kurai izveidojot kontu noteiktas šādas tiesības);
8. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams saņemt, izmantojot portāla kadastrs.lv e-pakalpojumu „Kadastra datu aktualizācija” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Pasūtīt pakalpojumu”.
E-pakalpojums pieejams kadastra subjektam, autentificējoties ar portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Lai saņemtu pakalpojumu persona iesniedz (izņemot augstāk minētos gadījumus, kad informācija saņemta no BIS):
1. ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu brīvas formas iesniegumu par pasūtījumu;

Ja pakalpojuma pieprasīšanas laikā nav iesniegts rakstisks iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, tad:
1) 2 darba dienu laikā no pasūtījuma pieprasīšanas datuma portāla kadastrs.lv sadaļā „Mans portāls -> Mans konts -> Mani pasūtījumi VZD -> Datnes” pie attiecīgā pakalpojuma ieraksta saņemsiet VZD sagatavotu iesniegumu (pasūtījuma pieteikumu), ko jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
2) elektroniski parakstītais iesniegums jāiesniedz portāla kadastrs.lv sadaļā „Mans portāls -> Mans konts -> Mani pasūtījumi VZD -> Datnes” pie attiecīgā pakalpojuma ieraksta.

2. iesniegumam pievienotos dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Neizmantojot portāla kadastrs.lv e-pakalpojumu, dokumentus pakalpojuma saņemšanai (izņemot augstāk minētos gadījumus, kad informācija saņemta no BIS) iesniedz:
- nosūtot pa e-pastu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai uz VZD oficiālo e-adresi brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām.
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā;
Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants.  Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
- nosūtot brīvas formas iesniegumu pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Kadastra datu aktualizācija
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...