Datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastrā uz saņemtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Kadastrā datus aktualizē, ja:
1) ir mainījušies Kadastrā reģistrētā objekta raksturojošie dati vai dati par kadastra subjektu;
2) tie neatbilst reālajai situācijai dabā.

Valsts zemes dienests (VZD), aktualizētos datus par kadastra objektu izmanto kadastrālās vērtības aprēķinā.

No 2020.gada 1.aprīļa nodrošināta datu aktualizācija Kadastrā, ja no Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) ar datu apmaiņas servisu saņemtas ziņas par būves/telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu (izņemot, ja būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas, nelieto BIS, lai sagatavotu dokumentus būves/telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu (piemēram, Rīgas pilsētas būvvalde)). Šajos gadījumos, kad ziņas no BIS ir saņemtas, datu aktualizācija Kadastrā notiks automātiski, bez maksas un bez ierosinātāja iesnieguma.

Personām kadastra datu aktualizācija Kadastrā jāierosina, VZD iesniedzot iesniegumu, gadījumos, ja būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas:
- BIS ir apstiprinājusi informāciju būves/telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā;
- nelieto BIS, lai sagatavotu dokumentus būves/telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu (piemēram, Rīgas pilsētas būvvalde), personai izsniegtā dokumentā ir apstiprinājusi informāciju par būves/telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā.
Šajos gadījumos VZD kadastra datus aktualizēs 5 darbdienu laikā, piemērojot maksu. Pakalpojuma izpildes rezultātā Kadastrā tiks izdarīta atzīme par būves, telpu grupas (dzīvokļa) ekspluatācijā pieņemšanas gadu, kā arī tiks aktualizēti citi dati no dokumenta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā (piemēram, dati par objekta labiekārtojumiem).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
5 darba dienas -  ja VZD iesniegts dokuments par: lietošanas mērķa, nosaukuma, adreses, apgrūtinājuma noteikšanu vai maiņu; meža zemes un mežaudzes vērtību; nomu; būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā.
10 darba dienas - pārējos gadījumos.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma saņēmēji
Pakalpojumu var saņemt:
1. kadastra subjekts  (Kadastrā reģistrēts īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai apbūves tiesīgais)
2. Kopīpašnieku gadījumā:
2.1. viens no kopīpašniekiem aktualizējot datus: nekustamā īpašuma nosaukumu, lietošanas mērķi; kadastra objekta adresi, apgrūtinājumus; datus, kas norādīti aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
2.2. visi kopīpašnieki kopā - parējos gadījumos;
3. valdošā vai kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs, kurš iesniedzis dokumentu par servitūta nodibināšanu vai izbeigšanu, — attiecībā uz nekustamā īpašuma apgrūtinājuma reģistrāciju Kadastrā;
4. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu, — attiecībā uz būvi vai telpu grupu bez tiesībām ierosināt ieraksta par būvi dzēšanu;
5. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
6. iepriekšminēto personu pilnvarota persona;
7. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Iesniedzamie dokumenti
Nekustamam īpašumam, zemes vienībai, zemes vienības daļai, būvei, telpu grupai reģistrē vai aktualizē datus Kadastrā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, ja VZD ir iesniegts viens no sekojošiem dokumentiem:

- līdz objekta reģistrācijai zemesgrāmatā, dokuments, kas apliecina, ka  kadastra objekts ir mainījis īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju;
- pašvaldības lēmums par ēkas, zemes vienības vai telpu grupas adreses piešķiršanu, maiņu, likvidāciju, vai par pieraksta formas precizēšanu;
- pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu vai maiņu;
- pašvaldības vai valsts institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu;
- Valsts vides dienesta izdots dokuments par zemes vienības atrašanos piesārņotā teritorijā vai dokuments par apgrūtinājuma dzēšanu;
- dokuments, kas apliecina izmaiņas meliorācijas sistēmā;
- dokuments (tiesas spriedums, līgums vai testaments) par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu un tā grafisko pielikumu (šos dokumentus iesniedz atbilstošajā tiesā nevis VZD, ja zemes vienība ir ierakstīta zemesgrāmatā vai dzēšanas gadījumā – servitūta tiesība vai šīs tiesības nodrošinājums ir ierakstīts zemesgrāmatā). Kopīpašuma gadījumā papildus - piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu;
- Valsts meža dienesta virsmežniecības izdots dokuments par meža zemes kadastrālās vērtības noteikšanu un mežaudzes vērtību vai par zemes lietošanas veidu izmaiņām pēc meža inventarizācijas (gadījumā, ja ir izmaiņas zemes lietošanas veidu platībās);
- pašvaldības būvvaldes izsniegts akts par būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā*;
* Ja būvvalde vai cita institūcija, kas veic būvvaldes funkcijas:
- līdz 2020.gada 31.martam izdotā dokumentā vai BIS ir apstiprinājusi informāciju būves/telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā;
- nelieto BIS, lai sagatavotu dokumentus par būves neesību vai būves/telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu (piemēram, Rīgas pilsētas būvvalde), personai izsniegtā dokumentā ir apstiprinājusi informāciju par būves neesību vai būves/telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā.

- pašvaldības būvvaldes izsniegts vai apstiprināts dokuments, kas apliecina attiecīgo inženierkomunikāciju izbūvi vai nojaukšanu;
- būvniecību pārraugošās pašvaldības institūcijas apliecinātu dokumentu, kas satur informāciju par būves vai telpu grupas telpu nosaukumiem;
- inženierkomunikāciju īpašnieka izsniegts dokuments, kas apliecina attiecīgo inženierkomunikāciju izbūvi vai nojaukšanu;
- izziņa no Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldes par būves kultūras pieminekļa statusa piešķiršanu vai noņemšanu;
- cits valsts, pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdots vai apstiprināts dokuments (lēmums, izziņa, būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavota un pašvaldības būvvaldes apstiprināta informācija u.c.);
- kadastra subjekta aizpildīta labiekārtojuma anketa par būves vai telpu grupas esošajiem labiekārtojumiem;
- kadastra subjekta iesniegums par dzīvokļa īpašumu domājamo daļu aktualizāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Dokumentus pakalpojuma saņemšanai (izņemot augstāk minētos gadījumus, kad informācija saņemta no BIS) iesniedz:
1. pa e-pastu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
2. VZD oficiālajā e-adresē, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
3. izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
4. klātienē jebkurā VZD KAC, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai – arī pilnvaru.
Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants.  Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
5. pa pastu uz jebkura VZD KAC pasta adresi, nosūtot brīvas formas iesniegumu un pievienojot pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu atvasinājumus, kas apliecināti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...