Datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastrā uz saņemtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Kadastra informācijas sistēmā aktualizē datus, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, ja:
- ir mainījušies Kadastra informācijas sistēmā reģistrētā kadastra objekta raksturojošie dati vai kadastra subjekta (nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs) dati;
- Kadastra informācijas sistēmas dati neatbilst reālajai situācijai dabā.

Aktualizētos datus par kadastra objektu Valsts zemes dienests (VZD) izmanto Kadastra darbībai, tajā skaitā kadastrālās vērtības aprēķinam un informācijas izsniegšanai.

Kadastra informācijas sistēmā automātiski tiek aktualizēti dati par būves vai telpu grupas (dzīvokļa) ekspluatācijā pieņemšanas gadu, ja no Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) saņemtas ziņas par būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu. Ja dokuments par būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanu sagatavots līdz 2020.gada 1.aprīlim vai, neizmantojot BIS, tad kadastra datu aktualizācija jāierosina, VZD iesniedzot iesniegumu un pamatojošo dokumentu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Normatīvajos aktos noteiktās personas.
Termiņš:
5-10 darba dienas

5 darba dienas -  ja aktualizē datus par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, nosaukumu, apgrūtinājumiem, meža zemes un mežaudzes vērtību, būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā;
10 darba dienas - pārējos gadījumos.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnē:
https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/Dasdpkud2

Pēc klienta pieprasījuma sagatavo apliecinājumu par kadastra objekta reģistrāciju vai aktualizāciju. Apliecinājumu primāri sagatavo elektroniski bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga. Ja apliecinājumu nepieciešams saņemt papīra veidā, to sagatavo pēc klienta pieprasījuma, papildus piemērojot maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja apliecinājumu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.  
Administratīvo aktu sagatavo elektroniskā formā un, ja administratīvā akta nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu pakalpojuma saņemšanai var iesniegt elektroniskā veidā:
– izmantojot portālā www.kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;

– ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstītu iesniegumu nosūtot uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi;

– pa pastu, nosūtot iesniegumu uz jebkura VZD KAC adresi.

Iesniegumam pievienojami pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti (piemēram, pilnvarojuma dokuments, līgums) ar juridisko spēku (t.i. tādi, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
3. solis / Pasūtījuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes ietvaros VZD reģistrē vai aktualizē Kadastra informācijas sistēmas datus.
Pēc personas lūguma VZD sagatavo apliecinājumu par kadastra objekta datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā un to izsniedz iesniegumā norādītajā veidā:
- portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls” -> “Mans konts”;
Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
- uz e-pastu vai e-adresē;
- pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jebkurā VZD KAC;
Saņemot dokumentu VZD KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai – arī pilnvara.
- pa pastu (pasta izdevumus apmaksā klients).
Dokuments tiks nosūtīts ierakstīta pasta sūtījuma veidā, ja tas saturēs ierobežotas pieejamības informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...