Tipveida kadastra informācija par kadastra objektu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests) tipveida informāciju sagatavo no aktuālajiem Kadastra datiem, kas satur būtiskākos un pieprasītākos nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienības daļu, būvi vai telpu grupu raksturojošos parametrus (turpmāk – tipveida informācija).

Tipveida informāciju, kas satur tikai teksta datus, var saņemt tiešsaistē portālā Kadastrs.lv, izmantojot tur pieejamos e–pakalpojumus tipveida informācijas saņemšanai.

Tipveida informāciju, kas satur teksta un telpiskos datus, var saņemt, iesniedzot pieprasījumu. Telpiskos datus Dienests sagatavo kā izdruku no Dienesta rīcībā esošajiem plāniem digitālā formā un tā satur šādu informāciju:
– par būvi: būves izvietojums zemes vienībā un būves stāva plāns (ja būvei tāds ir gatavots);
– par telpu grupu: telpu grupas plāns.
Tipveida informācijas saturā iekļauj telpiskos datus par visiem būves stāviem vai visu telpu grupu. Ja telpiskie dati (plāni) uz pakalpojuma pieprasīšanas brīdi par attiecīgo objektu pilnībā vai daļēji nav pieejami digitālā (vektordatu (DGN)) formātā, bet Dienesta rīcībā tie ir papīra formātā, tad pakalpojuma ietvaros veic papīra formas plānu digitalizāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
0-11 darba dienas

Saņemams tiešsaistē e-pakalpojumā vai līdz 11 darba dienām.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija pieejama Dienesta tīmekļvietnē:
– par pakalpojumu: https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/tkitdpko
– par tipveida informācijas saturu: https://www.vzd.gov.lv/lv/tipveida-informacijas-saturs

Pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu primāri sagatavo elektroniska dokumenta veidā.
Ja pakalpojuma izpildes materiālu nepieciešams saņemt papīra veidā, Dienests to sagatavo pēc klienta pieprasījuma, papildus piemērojot maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja papīra veida dokumentu nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt:
1. iesniedzot pieprasījumu:
1.1. parakstīta dokumenta veidā:
1.1.1. Dienesta oficiālajā e–adresē vai pa e-pastu uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi;
1.1.2. klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta KAC, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai – arī pilnvarojuma dokumentu;
1.1.3. pa pastu uz jebkura Dienesta KAC adresi.
1.2. izmantojot portāla Kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi” -> “Pasūtīt pakalpojumu” pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
2. tiešsaistē – tikai tipveida informāciju, kas satur teksta datus, izmantojot attiecīgu portāla Kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi” -> “Saņemt Kadastra datus” pieejamu e-pakalpojumu tipveida informācijas saņemšanai. E-pakalpojumā tipveida informāciju, kas satur tikai teksta datus, var saņemt uzreiz pēc maksājuma veikšanas elektroniski bez paraksta vai ar eZīmogu. E-pakalpojumā var pasūtīt arī tipveida informācijas saņemšanu papīra dokumenta veidā.

Juridiskas personas pārstāvis portālā Kadastrs.lv e-pakalpojumus var pieprasīt, ja ar Dienestu noslēgts līgums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Parādīt visus...
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
3. solis / Pakalpojuma izpilde
Ja par pakalpojumu noformēts pasūtījums, Dienests uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto tipveida informāciju var saņemt:

1. pieprasījumā norādītājā veidā:
– Portālā Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls” -> "Mans konts"-> “Mani pasūtījumi VZD” elektroniskā formā pie attiecīgā pasūtījuma ieraksta.
Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
– uz pieprasījumā norādīto e-pastu vai e-adresē;
– klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta KAC, uzrādot personu apliecinošu dokumentu  - pasi vai personas apliecību (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvarojuma dokumentu;
– pa pastu (pasta izdevumus apmaksā informācijas pieprasītājs) uz pieprasījumā norādīto adresi.
2. tiešsaistē e-pakalpojumā pieprasītu tipveida informāciju, kas satur tikai teksta datus - portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls” -> "Mans konts"-> “E-pakalpojumu vēsture” pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta.
Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...