Tipveida kadastra informācija par kadastra objektu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk – Dienests) tipveida informāciju sagatavo no aktuālajiem Kadastra datiem, kas satur būtiskākos un pieprasītākos nekustamo īpašumu, zemes vienību, zemes vienības daļu, būvi vai telpu grupu raksturojošos parametrus (turpmāk – tipveida informācija).

Tipveida informāciju, kas satur tikai teksta datus, var saņemt tiešsaistē portālā Kadastrs.lv, izmantojot tur pieejamos e–pakalpojumus tipveida informācijas saņemšanai.

Tipveida informāciju, kas satur teksta un telpiskos datus, var saņemt, iesniedzot pieprasījumu. Telpiskos datus Dienests sagatavo kā izdruku no Dienesta rīcībā esošajiem plāniem digitālā formā un tā satur šādu informāciju:
– par būvi: būves izvietojums zemes vienībā un būves stāva plāns (ja būvei tāds ir gatavots);
– par telpu grupu: telpu grupas plāns.
Tipveida informācijas saturā iekļauj telpiskos datus par visiem būves stāviem vai visu telpu grupu. Ja telpiskie dati (plāni) uz pakalpojuma pieprasīšanas brīdi par attiecīgo objektu pilnībā vai daļēji nav pieejami digitālā (vektordatu (DGN)) formātā, bet Dienesta rīcībā tie ir papīra formātā, tad pakalpojuma ietvaros veic papīra formas plānu digitalizāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
0-11 darba dienas

Saņemams tiešsaistē e-pakalpojumā vai līdz 11 darba dienām.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma izpilde
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma izpilde
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Paskaidrojumi:
Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem Dokuments 27,18 EUR 0,00 EUR 27,18 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana:
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,87 EUR 0,00 EUR 1,87 EUR
informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas Par katrām 10 lapām 3,01 EUR 0,00 EUR 3,01 EUR
Pakalpojuma pasūtīšana, neizmantojot tiešsaistes formu, vai saņemšana klātienē vai pa pastu Pieprasījums 6,86 EUR 0,00 EUR 6,86 EUR
Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā Stunda 34,29 EUR 0,00 EUR 34,29 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
MK 22.12.2015. noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"