Informācijas par veikto koku ciršanu mežā reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai meža īpašnieka/tiesiskā valdītāja pilnvarota persona, kas veic koku ciršanu (gan saskaņā ar apliecinājumu koku ciršanai, gan saskaņā ar veikto paziņojumu par koku ciršanu) savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā mežā, katru gadu līdz 1.februārim iesniedz Valsts meža dienestā pārskatu par faktiski izcirstajiem koksnes apjomiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai meža īpašnieka/tiesiskā valdītāja pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1.februārim informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību, tajā skaitā arī par koku ciršanu.
Brīdinājums
Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 53.2.pantam, par meža apsaimniekošanu regulējošos normatīvajos aktos paredzētās informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu fiziskajām vai juridiskajām personām uzliek naudas sodu līdz 220 EUR.
Normatīvie akti
Meža likums
(Saeima; likumi; 17.03.2000)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.10.2021