Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana
Izvēlētā organizācija: Tieslietu ministrija
Īss apraksts:
Persona var pieprasīt atkārtoto laulības apliecību vai izziņu par laulības fakta reģistrāciju un to saņemt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Atkārtoto apliecību jāsaņem, ja tā ir pazaudēta, tajā ir neprecizitātes vai bojājumi, kuru dēļ nav iespējams izlasīt norādīto informāciju, vai, ja tā izsniegta dzimtsarakstu nodaļā līdz 01.09.1993. un šo dokumentu nepieciešams lietot ārvalstīs. Tiesības pieprasīt laulības apliecību un izziņu par laulības reģistrāciju ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotajai personai. Ja laulība izbeidzas ar viena laulātā nāvi vai izsludināšanu par mirušu, izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju. Ja laulība šķirta, izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju ar atzīmi par laulības šķiršanas faktu. Ja laulības šķiršanas fakts reģistrēts Latvijas dzimtsarakstu nodaļā līdz 01.09.1993.,var saņemt izziņu no laulības šķiršanas reģistra.
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā var saņemt izziņas elektroniska dokumenta formā. Pieprasījuma izpildi nodrošina Latvijas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas, diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecībās ārvalstīs, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Par atkārtotās apliecības izsniegšanu personai jāmaksā valsts nodeva EUR 7.00, no valsts nodevas atbrīvo personas:
1)ar I vai II invaliditātes grupu;
2)atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
3)atzīta par trūcīgu;
4)bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
5)daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
Iesniegumā jānorāda atvieglojumu apliecinošā dokumenta identifikācijas dati. Tieslietu ministrijā var saņemt izziņu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu personas norādītajā elektroniskajā pasta adresē (Tieslietu ministrijas maksas pakalpojuma maksa EUR 5.00). Šādu izziņu var saņemt arī steidzamības...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona pieprasa atkārtotos dokumentus pati par sevi vai tos pieprasa tās pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvarojumu latviešu valodā. Dokumentiem, kas izdoti trešajās valstīs jābūt apliecinātiem ar apostille. Ja tiek pieprasīti dokumenti par citu personu ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina savstarpējo radniecību vai pierāda tiesisko ieinteresētību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoša dokumenta atkārtota izsniegšana notiek saskaņā ar Iesniegumu likumā noteiktajiem termiņiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Latvijas valsts portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums " Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana" vai "Iesniegums iestādei", vai personiski  jāiesniedz iesniegums klātienē (Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments apmeklētājus klātienē nepieņem), vai nosūtot e-pastā uz iestādes oficiālo e-pasta adresi iesniegumu, kas parakstīts ar e-parakstu, vai to iestādei nosūtot ar pasta starpniecību. Aizpildot iesniegumu jānorāda dokumenta izmantošanas mērķis. Ja pieprasa dokumentu par citu personu, kas ir radinieks, iesniegumā jānorāda savstarpējā radniecība, jāpievieno savstarpējo radniecību apliecinošie dokumenti. Ja pieprasa dokumentu par citu personu, iesniegumā jānorāda tiesiskās ieinteresētības pamats un jāuzrāda dokumenti, kas to apliecina. Pilnvarai u.c.dokumentiem, kas izdoti citā Eiropas Savienības valstī, jābūt notariāli apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Dokumentiem, kas izdoti valstī ārpus Eiropas Savienības, jābūt apliecinātiem ar Apostille un notariāli tulkotiem latviešu valodā. Iesnieguma veidlapas aizpildīšanas aptuvenais laiks no 2 līdz 5 minūtēm.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene
Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Parādīt visus...
E-pasts
Pasts
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona atkārtoto laulības apliecību vai izziņu var saņemt personiski e-pakalpojumā izvēlētajā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā, iepriekš sazinoties par klātienes apmeklējuma kārtību. Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments apmeklētājus klātienē nepieņem. Izziņu var saņemt e-pastā kā elektronisku dokumentu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu. Nepieciešamie dokumenti: 1)Latvijas Republikā derīgs personas identitāti apliecinošs dokuments; 2)ja pieprasa par radinieku, radniecību apliecinošie dokumenti; 3)ja pieprasa par citu personu, jāuzrāda tiesisko ieinteresētību pamatojošie dokumenti; 4) pilnvarotajai personai papildus iepriekš minētajam, jāuzrāda notariāli apliecināta pilnvara latviešu valodā vai pilnvara ar tulkojumu latviešu valodā, ja tā sastādīta citas valsts valodā. Pilnvarai u.c. dokumentiem, kas Eiropas Savienības valstī jābūt pievienotam notariālam tulkojumam latviešu valodā. Ja dokuments sastādīts valstī ārpus Eiropas Savienības, dokumentam jābūt apliecinātiem ar Apostille un ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Juridiskas vai privātas personas e-adrese
Klātiene
Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Parādīt visus...