Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
Izvēlētā organizācija: Tieslietu ministrija
Īss apraksts:
Persona var pieprasīt dzimšanas apliecību vai izziņu par dzimšanas fakta reģistrāciju un to saņemt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Atkārtoto dzimšanas apliecību jāsaņem, ja tā ir pazaudēta, tajā ir neprecizitātes vai bojājumi, kuru dēļ nav iespējams izlasīt norādīto informāciju, vai, ja tā izsniegta Latvijas PSR Laulības un ģimenes kodeksā paredzētajā kārtībā, t.i., līdz 1993. gada 1. septembrim, un, ja šo dokumentu nepieciešams lietot ārvalstīs. Saņemtā pieprasījuma izpildi nodrošina Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas, diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecībās ārvalstīs, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Par atkārtotās dzimšanas apliecības izsniegšanu personai jāmaksā valsts nodeva EUR 7.00. No valsts nodevas atbrīvo personas:
1) ar I vai II invaliditātes grupu;
2) atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
3) atzīta par trūcīgu;
4) bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
5) daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
Iesniegumā, jānorāda atvieglojumu apliecinošais dokuments un tā identifikācijas dati.
No Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta var saņemt izziņas elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu iesniegumā norādītajā elektroniskā pasta adresē (maksa par pakalpojumu EUR 5.00 ). Šādu izziņu var saņemt arī steidzamības kārtībā piecu darba dienu laikā (samaksai par paātrināto pakalpojuma sniegšanu piemēro koeficientu 3 (EUR 15.00)). Persona par pakalpojumu norēķinās pirms pakalpojuma saņemšanas (rekvizīti apmaksas veikšanai tiek nosūtīti pēc iesnieguma reģistrēšanas). Tieslietu ministrijā no maksas par izziņas sagatavošanu atbrīvo personas:
1) kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
2) kura ir atzīta par trūcīgu;
3) bāreni vai bez vecāku...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona pieprasa atkārtotos dokumentus pati par sevi vai tos pieprasa tās pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvarojumu latviešu valodā. Dokumentiem, kas izdoti trešajās valstīs jābūt apliecinātiem ar apostille. Ja tiek pieprasīti dokumenti par citu personu ir jāpievieno dokumenti, kas apliecina savstarpējo radniecību vai pierāda tiesisko ieinteresētību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoša dokumenta atkārtota izsniegšana notiek saskaņā ar Iesniegumu likumā noteiktajiem termiņiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Latvijas valsts portālā www.latvija.lv jāveic e-pakalpojums " Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana" vai personiski jāiesniedz iesniegumu klātienē (Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments apmeklētājus klātienē nepieņem), vai nosūtot e-pastā uz iestādes oficiālo e-pasta adresi iesniegumu, kas parakstīts ar e-parakstu, vai to iestādei nosūtot ar pasta starpniecību. Iesniegumā jānorāda dokumenta izmantošanas mērķis. Ja pieprasa dokumentu par citu personu, kas ir radinieks, iesniegumā jānorāda personu savstarpējās radniecības pakāpe, radniecība jāapliecina ar dokumentiem vai to apliecinātām kopijām). Ja pieprasa dokumentu par citu personu, kas nav radinieks, iesniegumā norāda dokumenta izmantošanas mērķi un jāuzrāda dokumenti, kas apliecina tiesiskās ieinteresētības pamatu. Pilnvarai u.c. dokumentiem, kas izdoti citā Eiropas Savienības valstī, jābūt notariāli apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Pilnvarai u.c. dokumentiem, kas izdoti valstī ārpus Eiropas Savienības, jābūt apliecinātiem ar Apostille un arī notariāli tulkotiem latviešu valodā. Iesnieguma veidlapas aizpildīšanas aptuvenais laiks no 2 līdz 5 minūtēm.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene
Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Parādīt visus...
E-pasts
Pasts
Tieslietu ministrija
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona atkārtoto dzimšanas apliecību vai izziņu var saņemt personiski e-pakalpojumā izvēlētajā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā (iepriekš sazinoties par klātienes apmeklējuma kārtību), vai arī saņemt izziņu savā e-pastā kā elektronisku dokumentu ar drošu elektronisko parakstu.
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments sagatavo izziņas ar e-parakstu un nosūta personas norādītajā e-pasta adresē, apmeklētāji klātienē netiek pieņemti.
Nepieciešamie dokumenti:
1) Latvijas Republikā derīgs personas identitāti apliecinošs dokuments;
2) ja pieprasa par radinieku, jāuzrāda radniecību apliecinošie dokumenti;
3) ja pieprasa par citu personu, jāuzrāda tiesisko ieinteresētību pamatojošie dokumenti;
4) pilnvarotajai personai, papildus iepriekš minētajam, jāuzrāda notariāli apliecināta pilnvara vai pilnvara ar tulkojumu latviešu valodā, ja tā sastādīta citas valsts valodā.
Pilnvarai u.c.dokumentiem, kas izdoti Eiropas Savienības valstī jābūt pievienotam notariālam tulkojumam latviešu valodā. Ja dokuments sastādīts valstī ārpus Eiropas Savienības, dokumentam jābūt apliecinātiem ar Apostille un ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Juridiskas vai privātas personas e-adrese
Klātiene
Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Parādīt visus...