Dzīvokļa īpašuma reģistrācija Kadastrā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Dzīvokļa īpašumu veido, ja:
- dzīvokļa tiesiskais valdītājs vēlas pirmreizēji zemesgrāmatā nostiprināt tiesības uz dzīvokli, kas iegūts privatizācijas rezultātā;
- būves īpašnieks vēlas dzīvokļa īpašumos sadalīt daudzdzīvokļu māju un katru dzīvokli reģistrēt kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu;
- dzīvokļa īpašnieks vēlas sadalīt vienu dzīvokļa īpašumu vairākos dzīvokļa īpašumos;
- rekonstrukcijas vai renovācijas rezultātā koplietošanas telpas tiek pārveidotas par dzīvokļu īpašumu;
- rekonstrukcijas rezultātā dzīvojamai mājai ir mainījies apjoms un izbūvēta jauna telpu grupa, ko vēlas reģistrēt kā dzīvokļa īpašumu.

Pakalpojuma rezultātā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrā) tiek reģistrēts dzīvokļa īpašums.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt, ja telpu grupa ir kadastrāli uzmērīta (t.i., sagatavota telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta) un reģistrēta Kadastrā.

Gadījumā, kad dzīvokļu īpašumu vēlas veidot vēl dzīvokļu īpašumos nesadalītai daudzdzīvokļu mājai, tad no sākuma ir jāveic pasūtījums "Atzinums par ēkas sadali dzīvokļa īpašumos".
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīga saņemt sadaļā "Procesa apraksts" 1.solī norādītā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana - nosacījumi un pakalpojuma saņēmēji
Dzīvokļa īpašumu reģistrāciju Kadastrā ierosina VZD, ja:
–  dzīvokļa īpašums iegūts privatizācijas procesā;
–  sadala Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu dzīvojamo māju vai vienu dzīvokļa īpašumu vairākos dzīvokļa īpašumos;
–  rekonstruējot vai renovējot koplietošanas telpas, tās pārveido par dzīvokļa īpašumu atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumam;
–  rekonstrukcijā tiek mainīts dzīvojamās mājas apjoms un izbūvēta jauna telpu grupa, kuru izveido kā dzīvokļa īpašumu.

Dzīvokļa īpašuma sastāvā var iekļaut vienā dzīvojamā mājā esošās telpu grupas, kas savstarpēji robežojas horizontālā vai vertikālā plaknē, kopā ar kopīpašumā esošo domājamo daļu.

Pakalpojumu var saņemt:
–  telpu grupas īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs;
–  kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
–  persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
–  persona, kurai tiesības vai pienākums noteikusi tiesa;
–  persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
–  valsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, - attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
–  cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības (piemēram, Civillikumā noteiktas mantinieku tiesības dalīt nekustamo īpašumu);
–  iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Lai saņemtu pakalpojumu, VZD ir jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti:
–  VZD adresēts iesniegums par dzīvokļa īpašuma reģistrācijai Kadastrā;
–  ja telpu grupa (dzīvoklis) nav reģistrēta zemesgrāmatā, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina telpu grupas (dzīvokļa) tiesisku iegūšanu:
a) pirkuma līgums ar pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju par dzīvokļa (telpu grupas) pārdošanu un domājamo daļu noteikšanu (dzīvokļa privatizācijas gadījumā);
b) kooperatīvā dzīvokļa gadījumā - īpašuma tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecība (dzeltenā apliecība) VAI (ja nav dzeltenā apliecība) - Izziņa no dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības par to, ka nav parādu un ka pajas ir samaksātas; pašvaldības dzīvokļu pārvaldes rekomendācija, ka dzīvoklis atbilst likumam "Par kooperatīvā dzīvokļa privatizāciju";
c) vienošanās ar paju sabiedrību par dzīvokļa īpašuma iegūšanu par pajām un ar pašvaldību noslēgtu vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lauku teritorijā) vai pirkuma līgums ar pašvaldību par zemes nodošanu īpašumā (pilsētās), gadījumos, kad dzīvoklis ir privatizēts vai atsavināts likumā "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā;
–  ja fiziskā persona īpašuma tiesības uz dzīvokli ieguvusi darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā pēc 1993.gada 4.aprīļa, jāuzrāda dokumentus, kas apliecina, ka atsavinātājs (pārdevējs) vai citi iepriekšējie atsavinātāji ir bijuši būves īpašnieki pirms 1993.gada 5.aprīļa;
–  notariāli apstiprināts pilnvarojums un piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem sadalīt nekustamo īpašumu gadījumā, ja kopīpašums tiek reāli sadalīts;
–  pilnvara, ja ierosinātājs ir kadastra subjekta pilnvarotā persona.

VZD dokumentus var iesniegt:
- nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus (piem., pilnvaru), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants. Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
- uz VZD oficiālās elektroniskās adreses kontu, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...