Dzīvokļa īpašuma reģistrācija Kadastrā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Dzīvokļa īpašumu veido, ja:
- dzīvokļa tiesiskais valdītājs vēlas pirmreizēji zemesgrāmatā nostiprināt tiesības uz dzīvokli, kas iegūts privatizācijas rezultātā;
- būves īpašnieks vēlas dzīvokļa īpašumos sadalīt daudzdzīvokļu māju un katru dzīvokli reģistrēt kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu;
- dzīvokļa īpašnieks vēlas sadalīt vienu dzīvokļa īpašumu vairākos dzīvokļa īpašumos;
- rekonstrukcijas vai renovācijas rezultātā koplietošanas telpas tiek pārveidotas par dzīvokļu īpašumu;
- rekonstrukcijas rezultātā dzīvojamai mājai ir mainījies apjoms un izbūvēta jauna telpu grupa, ko vēlas reģistrēt kā dzīvokļa īpašumu.

Pakalpojuma rezultātā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrā) tiek reģistrēts dzīvokļa īpašums.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt, ja telpu grupa ir kadastrāli uzmērīta (t.i., sagatavota telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta) un reģistrēta Kadastrā.

Gadījumā, kad dzīvokļu īpašumu vēlas veidot vēl dzīvokļu īpašumos nesadalītai daudzdzīvokļu mājai, tad no sākuma ir jāveic pasūtījums "Atzinums par ēkas sadali dzīvokļa īpašumos".
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīga saņemt sadaļā "Procesa apraksts" 1.solī norādītā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) reģionālās nodaļas amatpersonas administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot VZD reģionālajā nodaļā, kura izdevusi administratīvo aktu, VZD ģenerāldirektoram adresētu attiecīgu iesniegumu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju
(Augstākā Padome; likumi; 01.01.1992)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
(Saeima; likumi; 01.01.2006)
Dzīvokļa īpašuma likums
(Saeima; likumi; 01.01.2011)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1992)
Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 263; 03.05.2012)
Adresācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 698; 11.12.2015)
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 787; 11.01.2016)
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 558; 07.09.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 13.10.2021