Apbūvēta zemesgabala vērtības noteikšana privatizācijai
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Apbūvēta zemesgabala vērtība privatizācijas vajadzībām (privatizācijas vērtība) nepieciešama, lai noteiktu valstij vai pašvaldībai piekrītoša (piederoša) apbūvēta privatizācijai vai atsavināšanai nodota zemesgabala cenu.

Privatizācijas vērtības aprēķinā ņem vērā:
– Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par zemesgabala platību, apgrūtinājumiem;
– pēdējo Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 68.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā apstiprināto kadastrālo vērtību bāzi;
– zemesgabala lietošanas mērķi privatizācijai.

Pakalpojums tiek sniegts, ja zemes vienība vai zemes vienības daļa ir reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā un zemes vienības vai zemes vienības daļas kopplatība sakrīt ar Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto.

Pakalpojuma ietvaros aprēķina apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām, un sagatavo izziņu par zemesgabala privatizācijas vērtību.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu tiesīga saņemt privatizāciju vai atsavināšanu veicoša institūcija. Plašāka informācija ir pieejama sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt:
- AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”;
- VAS “Valsts nekustamie īpašumi”;
- VAS “Latvijas dzelzceļš”;
- pašvaldības (pilsētas un novada dome);
- jebkura institūcija, kā arī atvasinātās publiskās personas (Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē).

Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz iesniegums, kur jānorāda:
- zemesgabala adrese;
- zemesgabala kadastra apzīmējums;
- zemesgabala kopplatība;
- noteiktais privatizācijas lietošanas mērķis (mērķi) un tam (tiem) piekrītošās zemes platības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā);
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Jelgava
Jēkabpils
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli E-adrese
3. solis / Pasūtījuma reģistrācija
Pamatojoties uz iesniegumu VZD darbinieks reģistrē pasūtījumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pasūtījuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums.

Gala rēķinu par izpildīto pasūtījumu nosūtīsim Jums pa e-pastu vai informēsim Jūs īsziņas veidā (sms), nosūtot informāciju uz Jūsu tālruni.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pasūtījuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto izziņu par zemesgabala privatizācijas vērtību saņemsiet pieprasījumā norādītajā veidā un vietā pēc tam, kad veikta gala rēķina apmaksa VZD klientu apkalpošanas centrā klātienē, izmantojot POS terminālu, vai rēķina summa ir atzīta par saņemtu valsts budžetā.

Pakalpojumu var saņemt:
- portāla kadastrs.lv sadaļā "Mans konts";
Pakalpojuma saņēmējam datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
- pa e-pastu;
- pa pastu;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā.
Saņemot dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Mans konts
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs