Ēkas vai telpu grupas datu (ēkas nolietojums vai labiekārtojuma, kas maina telpas platību) aktualizācija Kadastrā ar apsekošanu apvidū
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk - Dienests) veic ēkas vai telpu grupas datu aktualizāciju Kadastrā ar apsekošanu apvidū, ja ierosināta:
– ēkas nolietojuma noteikšana;
– ēkai vai telpu grupai reģistrētā labiekārtojuma, kas  izraisa telpas platības izmaiņas, konstatēšana (piemēram, nojaukta vai izbūvēta krāsns, kamīns, plīts).
Pakalpojumu veic Kadastrā reģistrētai ēkai vai telpu grupai, kurai ir veikta kadastrālā uzmērīšana apvidū. Minēto pakalpojumu ierosina tikai gadījumos, ja kopš pēdējās kadastrālās uzmērīšanas apvidū ēkai ir mainījies nolietojums vai ēkai vai telpu grupai - labiekārtojums, kas izraisa telpas platības izmaiņas, bet citi ēku un telpu grupu raksturojošie dati, kuri netiek aktualizēti, atbilst Kadastrā reģistrētajiem datiem.

Veicot Kadastrā reģistrēto ēkas konstruktīvo elementu (ēkas pamatu, vertikālo konstrukciju (ārsienu,karkasu) starpstāvu pārsegumu, jumta nesošās konstrukcijas un jumta seguma) materiālu un tehniskā stāvokļa vizuālo novērtējumu vai labiekārtojuma, kas izraisa telpas platības izmaiņas, konstatāciju apvidū, tiek aktualizēti kadastra dati, kas var ietekmēt objekta kadastrālo vērtību.

Pēc klienta pieprasījuma sagatavo apliecinājumu par kadastra datu aktualizāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Dienesta tīmekļvietnē – https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/EnaKaa2

Pēc klienta pieprasījuma sagatavoto apliecinājumu par kadastra objekta aktualizāciju primāri sagatavo elektroniski bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga. Ja apliecinājumu nepieciešams saņemt papīra veidā, to sagatavo pēc klienta pieprasījuma, papildus piemērojot maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja apliecinājumu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.
Administratīvo aktu (piemēram, atteikuma lēmumu) sagatavo elektroniskā formā un, ja administratīvā akta nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņēmēji
1. Ēkas vai telpu grupas īpašnieks, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs vai apbūves tiesīgais, ja nedzīvojama ēka uzcelta uz apbūves tiesības, kas ierakstīta zemesgrāmatā, pamata;
2. Kopīpašuma gadījumā: ja ierosināta ēkas nolietojuma noteikšana – jebkurš no kopīpašniekiem, ja ierosināta labiekārtojumu, kas maina telpas platību, aktualizācija – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
3. Persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
4. Persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
5. Persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
6. Persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
7. Iepriekš minēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Iesniedzamie dokumenti
Pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti:
1. Iesniegums par ēkas vai telpu grupas datu aktualizāciju Kadastrā;
2. Ja ēka vai telpu grupa nav reģistrēta zemesgrāmatā un Kadastrā nav norādīti īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, tad jāuzrāda viens no likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina ēkas vai telpu grupas tiesisku iegūšanu;
3. Iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts, ja persona iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu;
4. Pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
– izmantojot portālā Kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
– Dienesta oficiālajā e-adresē, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
– pa e-pastu, sūtot uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi un iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
– klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai – arī pilnvaru. Pasūtot pakalpojumu klātienē Dienesta klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants.  Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus;
– pa pastu uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra pasta adresi, nosūtot brīvas formas iesniegumu un pievienojot pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu atvasinājumus, kas apliecināti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
5. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu izsniedz iesniegumā norādītajā veidā:
– portāla Kadastrs.lv sadaļā “Mans konts”;
Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
– oficiālās elektroniskās adreses kontā (ja tas aktivizēts);
– pēc iepriekšēja pieraksta klātienē Dienesta klientu apkalpošanas centrā;
Pieteikšanās - zvanot uz Dienesta konsultatīvo tālruni 67038800 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@vzd.gov.lv. Saņemot dokumentu Dienesta klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība (ID karte)) un pilnvarotajai personai – arī pilnvara.
– pa pastu (pasta izdevumus apmaksā klients).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...