Informācija no arhīva materiāliem
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
No Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) arhīvā esošajiem materiāliem var pasūtīt un saņemt dokumentu atvasinājumus – dokumenta apliecinātu vai neapliecinātu kopiju, dokumenta norakstu vai izrakstu.
Dokumenta atvasinājums – dokuments, kas pilnībā vai daļēji atveido oriģinālu, ko VZD izgatavo:
1. no dokumenta, kura autors ir VZD;
2. no dokumenta, kuru VZD ir saņēmis no citas valsts un pašvaldību iestādes, vai no privātpersonas, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ka dokumentu atvasinājuma izgatavošanai nepieciešama dokumenta autora piekrišana;
3. noraksta, izraksta vai kopijas veidā vai no dokumenta oriģināla noraksta, izraksta vai kopijas, ja tie izstrādāti un apliecināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
no 1 darba dienas
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz iesniegumu, kurā iespējami precīzi jānorāda izsniedzamās informācijas apjomu un sastāvu, kā arī informāciju par pasūtījuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu saņemšanas veidu un vietu.

Pakalpojumu var saņemt:
1. arhīva informāciju, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju:
–  nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, tai skaitā viens no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
–  jebkura cita persona, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā sniegts informācijas pieprasījuma pamatojums, norādīts informācijas izmantošanas mērķis, kā arī atspoguļotas saistības izmantot informāciju mērķiem, kādiem tā pieprasīta;
–  iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
2. arhīva informāciju, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju –  jebkura persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
1. Izmantojot portāla Kadastrs.lv e-pakalpojumu „Arhīva materiāli” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> "Saņemt vai pasūtīt arhīva materiālus”.
E-pakalpojuma ietvaros tiešsaistē iespējams meklēt un pārlūkot elektroniskā formā pieejamos dokumentus par zemes vienībām, būvēm un telpu grupām. Ja nepieciešamais dokuments elektroniskā formā nav pieejams, ir iespēja noformēt pasūtījumu tā saņemšanai.
Ja nepieciešams arhīva dokumenta izraksts vai noraksts to nevar pieprasīt portāla Kadastrs.lv e-pakalpojuma ietvaros, bet zemāk norādītajos pieprasījuma iesniegšanas veidos.
Ja tiek pasūtīti arhīva materiāli, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tad iespējams pieprasījumam pievienot pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

2. Neizmantojot portāla Kadastrs.lv e-pakalpojumu, pieprasījumu arhīva materiālu saņemšanai (dokumentu kopiju saņemšanai- par papildus samaksu) var iesniegt:
2.1. nosūtot elektronisku pieprasījumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi.
Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
2.2. klātienē jebkurā VZD KAC. Pakalpojuma saņēmējs paraksta KAC noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus. Pasūtot pakalpojumu VZD KAC, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību (ID karte), bet pilnvarota persona - arī pilnvarojuma dokumentu.
2.3. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD KAC adresi. Pieprasot dokumentu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD KAC.
2.4. nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e - pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Arhīva materiāli
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...