Informācija no arhīva materiāliem
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros var saņemt Valsts zemes dienesta (VZD) arhīvā esoša dokumenta atvasinājumu – apliecinātu vai neapliecinātu kopiju, norakstu vai izrakstu vai elektroniskā dokumenta oriģinālu.

Dokumenta atvasinājumu VZD sagatavo no dokumenta:
1. kura autors ir VZD;
2. kuru VZD ir saņēmis no citas valsts un pašvaldību iestādes, vai no privātpersonas, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ka dokumentu atvasinājuma izgatavošanai nepieciešama dokumenta autora piekrišana.

Apliecinātu dokumenta atvasinājumu VZD sagatavo, ja dokumenta oriģināls ir izstrādāts un apliecināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Juridiskas personas pārstāvis portālā Kadastrs.lv e-pakalpojuma “Arhīva materiāli” ietvaros var saņemt tiešsaistē elektroniskā veidā pieejamos dokumentus, ja ar VZD noslēgts līgums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
0-15 darba dienas

Saņemams tiešsaistē e-pakalpojumā (ja dokuments pieejams elektroniskā formā un tam nav pieejamības ierobežojums) vai līdz 15 darba dienām.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma izpilde
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma izpilde
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Paskaidrojumi:
Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Izraksta vai noraksta sagatavošana (tai skaitā caurauklošana, numurēšana un apliecināšana) Dokuments 14,15 EUR 0,00 EUR 14,15 EUR
Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana:
Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana Dokuments 3,00 EUR 0,00 EUR 3,00 EUR
Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana Lieta 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR 0,00 EUR 1,45 EUR
kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana Caurauklots dokuments 4,25 EUR 0,00 EUR 4,25 EUR
dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana Apliecinājums 1,85 EUR 0,00 EUR 1,85 EUR
informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas Lapa 1,55 EUR 0,00 EUR 1,55 EUR
informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā Lapa 8,55 EUR 0,00 EUR 8,55 EUR
Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē Pieprasījums 4,30 EUR 0,00 EUR 4,30 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
MK 22.12.2015. noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"