Informācija no arhīva materiāliem
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros var saņemt Valsts zemes dienesta (Dienests) arhīvā esoša dokumenta atvasinājumu – apliecinātu vai neapliecinātu kopiju, norakstu vai izrakstu vai elektroniskā dokumenta oriģinālu.

Dokumenta atvasinājumu Dienests sagatavo no dokumenta:
1. kura autors ir Dienests;
2. kuru Dienests ir saņēmis no citas valsts un pašvaldību iestādes, vai no privātpersonas, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ka dokumentu atvasinājuma izgatavošanai nepieciešama dokumenta autora piekrišana.

Apliecinātu dokumenta atvasinājumu Dienests sagatavo, ja dokumenta oriģināls ir izstrādāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Juridiskas personas pārstāvis portālā Kadastrs.lv e-pakalpojuma “Arhīva materiāli” ietvaros var saņemt tiešsaistē elektroniskā veidā pieejamos dokumentus, ja ar Dienestu noslēgts līgums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojums pieejams identificētai personai.
Termiņš:
0-15 darba dienas

Saņemams tiešsaistē e-pakalpojumā (ja dokuments pieejams elektroniskā formā un tam nav pieejamības ierobežojums) vai līdz 15 darba dienām.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma izpilde
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma izpilde
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Paskaidrojumi:
Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Izraksta vai noraksta sagatavošana (tai skaitā caurauklošana, numurēšana un apliecināšana) Dokuments 25,57 EUR 0,00 EUR 25,57 EUR
Arhīva vai cita dokumenta, vai tā kopijas sagatavošana un izsniegšana:
Arhīva vai cita dokumenta, vai tā kopijas sagatavošana un izsniegšana Dokuments 8,37 EUR 0,00 EUR 8,37 EUR
Arhīva vai cita dokumenta, vai tā kopijas sagatavošana un izsniegšana Lieta 29,95 EUR 0,00 EUR 29,95 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana:
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,87 EUR 0,00 EUR 1,87 EUR
dokumentu kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana Caurauklots dokuments 6,23 EUR 0,00 EUR 6,23 EUR
dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana Apliecinājums 3,14 EUR 0,00 EUR 3,14 EUR
informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas Par katrām 10 lapām 3,01 EUR 0,00 EUR 3,01 EUR
informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā Lapa 14,97 EUR 0,00 EUR 14,97 EUR
Pakalpojuma pasūtīšana, neizmantojot tiešsaistes formu, vai saņemšana klātienē vai pa pastu Pieprasījums 6,86 EUR 0,00 EUR 6,86 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
MK 22.12.2015. noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"