Informācija no arhīva materiāliem
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
No Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) arhīvā esošajiem materiāliem var pasūtīt un saņemt dokumentu atvasinājumus – dokumenta apliecinātu vai neapliecinātu kopiju, dokumenta norakstu vai izrakstu.
Dokumenta atvasinājums – dokuments, kas pilnībā vai daļēji atveido oriģinālu, ko VZD izgatavo:
1. no dokumenta, kura autors ir VZD;
2. no dokumenta, kuru VZD ir saņēmis no citas valsts un pašvaldību iestādes, vai no privātpersonas, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ka dokumentu atvasinājuma izgatavošanai nepieciešama dokumenta autora piekrišana;
3. noraksta, izraksta vai kopijas veidā vai no dokumenta oriģināla noraksta, izraksta vai kopijas, ja tie izstrādāti un apliecināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
no 1 darba dienas
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma izpilde
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma izpilde
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē Pieprasījums 4,30 EUR 0,00 EUR 4,30 EUR
Izraksta vai noraksta sagatavošana (tai skaitā caurauklošana, numurēšana un apliecināšana) Dokuments 14,15 EUR 0,00 EUR 14,15 EUR
Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana Vienas būves vai telpu grupas lieta 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana:
Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana Dokuments 3,00 EUR 0,00 EUR 3,00 EUR
Arhīva vai cita dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana Lieta 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
Speciālista konusltācija par arhīva lietā esošiem dokumentiem Pieprasījums 7,45 EUR 0,00 EUR 7,45 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā Informācijas nesējs 4,30 EUR 0,00 EUR 4,30 EUR
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR 0,00 EUR 1,45 EUR
kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana Caurauklots dokuments 4,25 EUR 0,00 EUR 4,25 EUR
dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana Apliecinājums 1,85 EUR 0,00 EUR 1,85 EUR
informācijas izsniegšana papīra formā, ja dokumenta apjoms pārsniedz 10 lapas Lapa 1,55 EUR 0,00 EUR 1,55 EUR
informācijas izsniegšana lielformāta (A0, A1, A2) papīra formā Lapa 8,55 EUR 0,00 EUR 8,55 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"