Atzinums par ēkas sadali dzīvokļa īpašumos
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Atzinumu par dzīvojamās mājas sadalīšanu dzīvokļa īpašumos un kopīpašuma domājamo daļu aprēķinu sagatavo, ja dzīvojamās mājas īpašnieks vēlas dzīvojamo māju sadalīt dzīvokļa īpašumos un tos reģistrēt zemesgrāmatā kā patstāvīgus īpašumus.

Dzīvokļa īpašumos sadala visu dzīvojamo māju un aprēķina dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas, ja tā Kadastrā ir reģistrēta kā vienīgā dzīvojamā māja konkrētajā nekustamajā īpašumā (izņemot dzīvojamās mājas, kas sadalītas dzīvokļa īpašumos un tie reģistrēti Kadastrā līdz 2016. gada 31. decembrim, un kam veicama domājamo daļu pārrēķināšana (aktualizācija), un dzīvojamās mājas (t.sk. paju un kooperatīva mājas), kuras ir plānveida privatizācijas posmā).

Ja nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās mājas, no  2017. gada 13. jūlija tās var sadalīt dzīvokļa īpašumos, ja dzīvojamās mājas ir ierakstītas zemesgrāmatā līdz 2016. gada 31. decembrim vai arī kuru būvniecībai būvatļauja izdota līdz 2016. gada 31. decembrim.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīgs saņemt daudzdzīvokļu mājas īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona. Kopīpašuma gadījumā - visi kopīpašnieki vai kopvaldītāji kopā vai kāds no tiem uz pilnvarojuma pamata.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma ietvaros Dienests sagatavo 1 (vienu) atzinumu par daudzdzīvokļu mājas sadalīšanu dzīvokļa īpašumos un kopīpašuma domājamo daļu aprēķinu, kā arī reģistrē jaunus dzīvokļa īpašumus vai aktualizē dzīvokļa domājamās daļas, sagatavojot apliecinājumu par katru dzīvokļa īpašumu.

Pakalpojuma saņemšanai Jums jāiesniedz šādi dokumenti:
1. iesniegums par nekustamā īpašuma sadali, kopīpašnieku gadījumā iesniegums no visiem kopīpašniekiem;
2. kopīpašuma gadījumā - piekrišana no visiem kopīpašniekiem sadalīt nekustamo īpašumu (dokuments, kurā atspoguļota visu kopīpašnieku piekrišana ēkas  sadalei dzīvokļa īpašumos un kopīpašuma domājamo daļu pārgrozīšanai);
3.pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā);
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...