Atzinums par ēkas sadali dzīvokļa īpašumos
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Atzinumu par dzīvojamās mājas sadalīšanu dzīvokļa īpašumos un kopīpašuma domājamo daļu aprēķinu sagatavo, ja dzīvojamās mājas īpašnieks vēlas dzīvojamo māju sadalīt dzīvokļa īpašumos un tos reģistrēt zemesgrāmatā kā patstāvīgus īpašumus.

Dzīvokļa īpašumos sadala visu dzīvojamo māju un aprēķina dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas, ja tā Kadastrā ir reģistrēta kā vienīgā dzīvojamā māja konkrētajā nekustamajā īpašumā (izņemot dzīvojamās mājas, kas sadalītas dzīvokļa īpašumos un tie reģistrēti Kadastrā līdz 2016. gada 31. decembrim, un kam veicama domājamo daļu pārrēķināšana (aktualizācija), un dzīvojamās mājas (t.sk. paju un kooperatīva mājas), kuras ir plānveida privatizācijas posmā).

Ja nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās mājas, no  2017. gada 13. jūlija tās var sadalīt dzīvokļa īpašumos, ja dzīvojamās mājas ir ierakstītas zemesgrāmatā līdz 2016. gada 31. decembrim vai arī kuru būvniecībai būvatļauja izdota līdz 2016. gada 31. decembrim.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīgs saņemt daudzdzīvokļu mājas īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona. Kopīpašuma gadījumā - visi kopīpašnieki vai kopvaldītāji kopā vai kāds no tiem uz pilnvarojuma pamata.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Cita veida Valsts zemes dienesta atzinums vai saskaņojums Atzinums 40,30 EUR 0,00 EUR 40,30 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā Informācijas nesējs 4,30 EUR 0,00 EUR 4,30 EUR
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR 0,00 EUR 1,45 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"