Atzinums par ēkas sadali dzīvokļa īpašumos
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Atzinumu par dzīvojamās mājas sadalīšanu dzīvokļa īpašumos un kopīpašuma domājamo daļu aprēķinu sagatavo, ja dzīvojamās mājas īpašnieks vēlas dzīvojamo māju sadalīt dzīvokļa īpašumos un tos reģistrēt zemesgrāmatā kā patstāvīgus īpašumus.

Dzīvokļa īpašumos sadala visu dzīvojamo māju un aprēķina dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas, ja tā Kadastrā ir reģistrēta kā vienīgā dzīvojamā māja konkrētajā nekustamajā īpašumā (izņemot dzīvojamās mājas, kas sadalītas dzīvokļa īpašumos un tie reģistrēti Kadastrā līdz 2016. gada 31. decembrim, un kam veicama domājamo daļu pārrēķināšana (aktualizācija), un dzīvojamās mājas (t.sk. paju un kooperatīva mājas), kuras ir plānveida privatizācijas posmā).

Ja nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās mājas, no  2017. gada 13. jūlija tās var sadalīt dzīvokļa īpašumos, ja dzīvojamās mājas ir ierakstītas zemesgrāmatā līdz 2016. gada 31. decembrim vai arī kuru būvniecībai būvatļauja izdota līdz 2016. gada 31. decembrim.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīgs saņemt daudzdzīvokļu mājas īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona. Kopīpašuma gadījumā - visi kopīpašnieki vai kopvaldītāji kopā vai kāds no tiem uz pilnvarojuma pamata.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi