Prognozētās kadastrālās vērtības noteikšana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves, telpu grupas vai zemes vienības daļas prognozēto kadastrālo vērtību var izmantot, lai plānotu ar nekustamo īpašumu nākamajā gadā veicamās darbības, noskaidrotu iespējamo nekustamā īpašuma nodokļa apmēru no nākamā gada 1.janvāra, kā arī iespējamo valsts nodevas apmēra lielumu, ja plānots iegādāties nekustamo īpašumu.

Kadastra objekta prognozētās kadastrālās vērtības noteikšanā izmanto nākamajam gadam apstiprinātos kadastrālo vērtību bāzes rādītājus  (bāzes vērtību, standartplatību, standartapjomu un korekcijas koeficientu) un kalendārā gada 1.jūnijā Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos kadastra objektu raksturojošos datus (platība, būvniecības periods, būves nolietojums, labiekārtojums, zemes kvalitāte un citi objekta fiziskie rādītāji, lietošanas mērķis un zemes lietošanas veids, apgrūtinājumi, vērtību zonējums).

Valsts zemes dienests (turpmāk-VZD) nosaka prognozēto kadastrālo vērtību visiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem kadastra objektiem uz noteiktu datumu (pēc kadastrālo vērtību bāzes rādītāju apstiprināšanas Ministru kabinetā). Aprēķinātajām prognozētajām kadastrālajām vērtībām ir informatīvs raksturs.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīga pieprasīt jebkura fiziska vai juridiska persona par jebkuru kadastra objektu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Dienesta tīmekļvietnē-https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/pkvn


Pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu sagatavo tikai elektroniska dokumenta veidā. Ja to nepieciešams saņemt papīra dokumenta veidā, pēc klienta pieprasījuma papildus elektroniskam dokumentam VZD var sagatavot un izsniegt arī elektroniskā dokumenta atvasinājumu papīra dokumenta veidā, kas apliecināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dokumenta atvasinājumam papīra veidā papildus piemēro maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē un par elektroniskā dokumenta kopijas sagatavošanu un apliecināšanu. Ja dokumenta atvasinājumu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (turpmāk – Portāls) līdz katra gada 31.decembrim jebkurš Portāla lietotājs (bez autentifikācijas vai autorizācijas) prognozētās kadastrālās vērtības nākamajam gadam var pārlūkot bezmaksas tiešsaistē Portāla sadaļā “Kadastra informācijas sistēma”, meklējot sev interesējošo īpašumu, zemes vienību, būvi vai telpu grupu pēc kadastra numura/apzīmējuma vai ievadot īpašuma adresi/nosaukumu. Sameklējot attiecīgo kadastra objektu prognozētā kadastrālā vērtība (EUR) būs redzama, uzklikšķinot uz kadastra numura/apzīmējuma.

Jebkura persona, iesniedzot rakstisku brīvas formas iesniegumu, kurā norādīts kadastra objekta (nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves, telpu grupas vai zemes vienības daļas)  kadastra numurs/apzīmējums un informācijas saņemšanas veids, var pieprasīt:
1) pārrēķināt Portālā publicēto prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam, ja pēc kalendārā gada 1.jūnija Kadastra informācijas sistēmā ir aktualizēti kadastra objekta raksturojošie un kadastrālo vērtību ietekmējošie dati (platība, būvniecības periods, būves nolietojums, labiekārtojums, zemes kvalitāte un citi objekta fiziskie rādītāji, lietošanas mērķis un veids, apgrūtinājumi, vērtību zonējums). Pakalpojuma izpildes rezultātā VZD pārrēķina Portālā publicēto prognozēto kadastrālo vērtību  un sagatavo dokumentu „Informācija par kadastra objekta prognozēto kadastrālo vērtību”, kam ir informatīvs raksturs.
2) rakstisku apliecinājumu dokumenta veidā par Portālā publicēto prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam. Pakalpojuma izpildes rezultātā VZD sagatavo dokumentu par Portālā publicēto prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam, kam ir informatīvs raksturs.
3) aprēķināt kadastra objekta prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam, ja pēc kalendārā gada 1.jūnija Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts jauns kadastra objekts.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
– izmantojot portālā www.kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;

–nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz VZD oficiālo e-adresi vai jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;

- klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;

- pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
3. solis / Pasūtījuma reģistrācija
Lai aprēķinātu vai pārrēķinātu prognozēto kadastrālo vērtību, kadastra objektam (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve, telpu grupa) jābūt reģistrētam Kadastra informācijas sistēmā.

Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu VZD darbinieks reģistrē pasūtījumu un sagatavo priekšapmaksas rēķinu par pakalpojumu.
Ja pieprasījums būs saņemts elektroniski vai pa pastu, rēķinu nosūtīsim Jums uz e-adresi, ja tā ir izveidota un ir aktivizēts e-adreses konts, vai uz e-pasta adresi. Veicot pieprasījumu VZD klientu apkalpošanas centrā, rēķinu saņemsiet pasūtījuma reģistrācijas brīdī.

Gadījumā, ja izrakstīto priekšapmaksas rēķinu neapmaksāsiet 30 kalendāru dienu laikā pēc tā izrakstīšanas, uzskatīsim, ka Jūs atteicāties no pakalpojuma un pasūtījumu anulēsim.

VZD pasūtījuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/vzdpin.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pasūtījuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums un veikta priekšapmaksas rēķina apmaksa.

Pirms pakalpojuma saņemšanas persona to apmaksā:
–  jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti, izmantojot POS termināli;
–  kredītiestādē, pastā vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto informāciju iespējams saņemt:  
- portāla kadastrs.lv sadaļā "Mans konts";
Pakalpojuma saņēmējam datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
- uz e-adresi vai e-pastu (.edoc);
- pa pastu;
- klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Saņemot dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...