Prognozētās kadastrālās vērtības noteikšana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves, telpu grupas vai zemes vienības daļas prognozēto kadastrālo vērtību var izmantot, lai plānotu ar nekustamo īpašumu nākamajā gadā veicamās darbības, noskaidrotu iespējamo nekustamā īpašuma nodokļa apmēru no nākamā gada 1.janvāra, kā arī iespējamo valsts nodevas apmēra lielumu, ja plānots iegādāties nekustamo īpašumu.

Kadastra objekta prognozētās kadastrālās vērtības noteikšanā izmanto nākamajam gadam apstiprinātos kadastrālo vērtību bāzes rādītājus  (bāzes vērtību, standartplatību, standartapjomu un korekcijas koeficientu) un kalendārā gada 1.jūnijā Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos kadastra objektu raksturojošos datus (platība, būvniecības periods (ar 2022.gadu), būves nolietojums, labiekārtojums, zemes kvalitāte un citi objekta fiziskie rādītāji, lietošanas mērķis un zemes lietošanas veids, apgrūtinājumi, vērtību zonējums).

Valsts zemes dienests (turpmāk-VZD) nosaka prognozēto kadastrālo vērtību visiem Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem kadastra objektiem uz noteiktu datumu (pēc kadastrālo vērtību bāzes rādītāju apstiprināšanas Ministru kabinetā). Aprēķinātajām prognozētajām kadastrālajām vērtībām ir informatīvs raksturs.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīga pieprasīt jebkura fiziska vai juridiska persona par jebkuru kadastra objektu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (turpmāk –  Portāls) līdz katra gada 31.decembrim jebkurš Portāla lietotājs (bez autentifikācijas vai autorizācijas) prognozētās kadastrālās vērtības nākamajam gadam var pārlūkot bezmaksas tiešsaistē Portāla sadaļā “Kadastra informācijas sistēma”, meklējot sev interesējošo īpašumu, zemes vienību, būvi vai telpu grupu pēc kadastra numura/apzīmējuma vai ievadot īpašuma adresi/nosaukumu. Sameklējot attiecīgo kadastra objektu prognozētā kadastrālā vērtība (EUR) būs redzama, uzklikšķinot uz kadastra numura/apzīmējuma.

Jebkura persona, iesniedzot rakstisku brīvas formas iesniegumu, kurā norādīts kadastra objekta (nekustamā īpašuma, zemes vienības, būves, telpu grupas vai zemes vienības daļas)  kadastra numurs/apzīmējums un informācijas saņemšanas veids, var pieprasīt:
1) pārrēķināt Portālā publicēto prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam, ja pēc kalendārā gada 1.jūnija Kadastra informācijas sistēmā ir aktualizēti kadastra objekta raksturojošie un kadastrālo vērtību ietekmējošie dati (platība, būvniecības periods, būves nolietojums, labiekārtojums, zemes kvalitāte un citi objekta fiziskie rādītāji, lietošanas mērķis un veids, apgrūtinājumi, vērtību zonējums). Pakalpojuma izpildes rezultātā VZD pārrēķina Portālā publicēto prognozēto kadastrālo vērtību  un sagatavo dokumentu „Informācija par kadastra objekta prognozēto kadastrālo vērtību”, kam ir informatīvs raksturs.
2) rakstisku apliecinājumu dokumenta veidā par Portālā publicēto prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam. Pakalpojuma izpildes rezultātā VZD sagatavo dokumentu par Portālā publicēto prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam, kam ir informatīvs raksturs.
3) aprēķināt kadastra objekta prognozēto kadastrālo vērtību nākamajam gadam, ja pēc kalendārā gada 1.jūnija Kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts jauns kadastra objekts.

Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot brīvas formas elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz VZD oficiālo e-adresi vai jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi;
- portālā Latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana", kur pieprasījumu var neparakstīt ar drošu elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija.

Informācija par kadastrālo vērtību un tās noteikšanu pieejama VZD tīmekļvietnes sadaļā "Skaidrojumi->Par kadastrālo vērtēšanu".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
VPVKAC
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada Smiltenes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Parādīt visus...