Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) līdz nekustamā īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem reģistrē vai dzēš atzīmi par atsavināšanas aizliegumu Kadastra informācijas sistēmā sekojošiem objektiem:
- dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai, neapdzīvojamai telpai, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;
- dzīvoklim, kas privatizēts vai atsavināts likumā "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumā "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā;
- būvei, kas neietilpst zemesgrāmatā ierakstīta vai ierakstāma nekustamā īpašuma sastāvā un saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 19.pantu nav ierakstāmas zemesgrāmatā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:
1. zvērināts tiesu izpildītājs;
2. nodokļu administrētājs;
3. maksātnespējas procesa administrators;
4. kriminālprocesa virzītājs;
5. tiesa vai persona – pakalpojuma pieteicējs uz tiesas lēmuma pamata;
6. kadastra subjekts vai tā pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama VZD tīmekļvietnē-https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/AaarKIS2

Pēc klienta pieprasījuma sagatavo apliecinājumu par kadastra objekta reģistrāciju vai aktualizāciju. Apliecinājumu primāri sagatavo elektroniski bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga. Ja apliecinājumu nepieciešams saņemt papīra veidā, to sagatavo pēc klienta pieprasījuma, papildus piemērojot maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja apliecinājumu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.  
Administratīvo aktu sagatavo elektroniskā formā un, ja administratīvā akta nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt iesniedzot brīvas formas iesniegumu:
– izmantojot portālā www.kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;

– pa e-pastu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi;

–  VZD oficiālo e-adresi. Elektroniski parakstītam iesniegumam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformētus dokumentus, kas nepieciešami pakalpojuma izpildei;

– klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
– pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Atzīmi par atsavināšanas aizliegumu ieraksta, pamatojoties uz:
1. zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu (rīkojumu), kurā norādīts izpildē esošās lietas numurs;
2. maksātnespējas procesa administratora pieteikumu par maksātnespējas atzīmes ierakstīšanu un tiesas lēmuma norakstu par administratora iecelšanu;
3. nodokļu administrācijas iesniegumu un lēmumu par prasības nodrošinājuma atzīmes ierakstīšanu (aizlieguma atzīme) saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 26.1 pantu;
4. kriminālprocesa virzītāja iesniegumu un lēmumu par aresta uzlikšanu mantai saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 361.panta trešo daļu;
5. personas - pakalpojuma pieteicēja vai tiesas iesniegumu (uz tiesas nolēmuma par prasības nodrošināšanu pamata);
6. kadastra subjekta (īpašnieka) pieprasījumu ar tam pievienotiem dokumentiem:
6.1. tiesas lēmumu par prasības nodrošināšanu;
6.2. dokumentu, pamatojoties uz ko var dzēst Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto atsavināšanas aizliegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
3. solis / Pasūtījuma reģistrācija
Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu VZD reģistrē pasūtījumu un, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi, sagatavo priekšapmaksas rēķinu par pakalpojumu.
Rēķinu nosūtīsim Jums uz e-pasta adresi, ja pieprasījums būs saņemts elektroniski, vai pa pastu. Veicot pieprasījumu Dienesta klientu apkalpošanas centrā rēķinu saņemsiet pasūtījuma reģistrācijas brīdī.

Gadījumā, ja izrakstīto priekšapmaksas rēķinu neapmaksāsiet 30 kalendāru dienu laikā pēc tā izrakstīšanas, uzskatīsim, ka Jūs atteicāties no pakalpojuma un pasūtījumu anulēsim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pasūtījuma izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums un veikta izrakstīta priekšapmaksas rēķina apmaksa.

VZD pasūtījuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/vzdpin.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc Jūsu pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par kadastra objekta datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā. Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu saņemsiet savā iesniegumā norādītajā veidā un vietā:
- portāla Kadastrs.lv sadaļā "Mans konts";
Pakalpojuma saņēmējam datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
- uz e-pasta adresi vai e-adresē;
- pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi;
- klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...