Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) līdz nekustamā īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem reģistrē vai dzēš atzīmi par atsavināšanas aizliegumu Kadastra informācijas sistēmā sekojošiem objektiem:
- dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai, neapdzīvojamai telpai, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;
- dzīvoklim, kas privatizēts vai atsavināts likumā "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumā "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā;
- būvei, kas neietilpst zemesgrāmatā ierakstīta vai ierakstāma nekustamā īpašuma sastāvā un saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 19.pantu nav ierakstāmas zemesgrāmatā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:
1. zvērināts tiesu izpildītājs;
2. nodokļu administrētājs;
3. maksātnespējas procesa administrators;
4. kriminālprocesa virzītājs;
5. tiesa vai persona – pakalpojuma pieteicējs uz tiesas lēmuma pamata;
6. kadastra subjekts vai tā pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt iesniedzot brīvas formas iesniegumu:
- pa e-pastu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi.
– VZD oficiālo e-adresi. Elektroniski parakstītam iesniegumam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformētus dokumentus, kas nepieciešami pakalpojuma izpildei;
–Izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
– klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Atzīmi par atsavināšanas aizliegumu ieraksta, pamatojoties uz:
1. zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu (rīkojumu), kurā norādīts izpildē esošās lietas numurs;
2. maksātnespējas procesa administratora pieteikumu par maksātnespējas atzīmes ierakstīšanu un tiesas lēmuma norakstu par administratora iecelšanu;
3. nodokļu administrācijas iesniegumu un lēmumu par prasības nodrošinājuma atzīmes ierakstīšanu (aizlieguma atzīme) saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 26.1 pantu;
4. kriminālprocesa virzītāja iesniegumu un lēmumu par aresta uzlikšanu mantai saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 361.panta trešo daļu;
5. personas - pakalpojuma pieteicēja vai tiesas iesniegumu (uz tiesas nolēmuma par prasības nodrošināšanu pamata);
6. kadastra subjekta (īpašnieka) pieprasījumu ar tam pievienotiem dokumentiem:
6.1. tiesas lēmumu par prasības nodrošināšanu;
6.2. dokumentu, pamatojoties uz ko var dzēst Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto atsavināšanas aizliegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...