Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Zemes vienības daļu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, lai atbilstoši daļas platībai un piešķirtajam lietošanas mērķim varētu tai aprēķināt kadastrālo vērtību. Parasti zemes vienības daļu reģistrē un izmanto nomas vajadzībām.
Zemes vienības daļu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, nodalot daļu no zemes vienības, neveidojot jaunu nekustamā īpašuma objektu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Valsts zemes dienesta (VZD) tīmekļvietnē:
https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/ZvdrKnku2

Pēc klienta pieprasījuma sagatavo apliecinājumu par kadastra objekta reģistrāciju vai aktualizāciju. Apliecinājumu primāri sagatavo elektroniski bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga. Ja apliecinājumu nepieciešams saņemt papīra veidā, to sagatavo pēc klienta pieprasījuma, papildus piemērojot maksu par pakalpojuma saņemšanu klātienē. Ja apliecinājumu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro arī maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.  
Administratīvo aktu sagatavo elektroniskā formā un, ja administratīvā akta nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:
1. iesniegums, kurā norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurā nosaka zemes vienības daļu, zemes vienības daļas platību;
2. grafiskais pielikums - zemes robežu plāna kopija vai cits grafiskais materiāls, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa, vai zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokuments;
3. valsts institūcijas vai vietējās pašvaldības lēmums par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu;
4. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

Pakalpojumu var saņemt:
- nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
- kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
- valsts institūcija un vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”;
- vietējā pašvaldība - attiecībā uz zemes reformai paredzēto zemi;
- persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
- cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
- iepriekšminēto personu pilnvarota persona.

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:  
- zemes vienība, kas tiek sadalīta zemes vienības daļās, ir reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā;
- sadalot zemes vienību zemes vienības daļās, visu Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienības daļu platību summai jāatbilst zemes vienības platībai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu var pasūtīt:

– izmantojot portālā www.kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā pieteikumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;

- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) pa e-pastu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai uz VZD oficiālo e-adresi. Elektroniski parakstītam iesniegumam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformētus elektroniskos dokumentus, kas nepieciešami pakalpojuma izpildei;

- klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā (KAC). Pasūtot pakalpojumu VZD KAC, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;

- pa pastu (fiziskām personām pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes jebkurā VZD KAC).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
4. solis / Pasūtījuma apmaksa un izpilde
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas.

VZD pasūtījuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/vzdpin.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pasūtījuma saņemšana
Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz apliecinājumu par datu reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā, ievietojot to pakalpojuma pieprasītājam portāla kadastrs.lv  sadaļā „Mans konts”.
Pakalpojuma saņēmējam datne portālā kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.

Pēc klienta pieprasījuma apliecinājumu izsniedz arī citā veidā:
- pa e-pastu vai e-adresē elektroniskā formā (.pdf);
- pa pastu;
- klātienē jebkurā VZD KAC. Saņemot dokumentu VZD KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...