Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Zemes vienības daļu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, lai atbilstoši daļas platībai un piešķirtajam lietošanas mērķim varētu tai aprēķināt kadastrālo vērtību. Parasti zemes vienības daļu reģistrē un izmanto nomas vajadzībām.
Zemes vienības daļu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, nodalot daļu no zemes vienības, neveidojot jaunu nekustamā īpašuma objektu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Plašāka informācija ir pieejama sadaļas "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana"
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti:
1. iesniegums, kurā norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurā nosaka zemes vienības daļu, zemes vienības daļas platību;
2. grafiskais pielikums - zemes robežu plāna kopija vai cits grafiskais materiāls, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa, vai zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokuments;
3. valsts institūcijas vai vietējās pašvaldības lēmums par zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu;
4. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

Pakalpojumu var saņemt:
- nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
- kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
- valsts institūcija un vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”;
- vietējā pašvaldība - attiecībā uz zemes reformai paredzēto zemi;
- persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
- cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
- iepriekšminēto personu pilnvarota persona.

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:  
- zemes vienība, kas tiek sadalīta zemes vienības daļās, ir reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā;
- sadalot zemes vienību zemes vienības daļās, visu Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienības daļu platību summai jāatbilst zemes vienības platībai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams saņemt, izmantojot portāla kadastrs.lv e-pakalpojumu „Zemes vienības daļas reģistrācija” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Pasūtīt pakalpojumu”.

E-pakalpojuma pieprasīšanai, nepieciešams autentificēties ar Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Citas pakalpojuma pieprasīšanas iespējas:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) pa e-pastu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai uz VZD oficiālo e-adresi . Elektroniski parakstītam iesniegumam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformētus elektroniskos dokumentus, kas nepieciešami pakalpojuma izpildei;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu (fiziskām personām pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Zemes vienības daļas reģistrācija
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Cēsis
Daugavpils