Nekustamā īpašuma sastāva maiņa
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma objektu nosaka vai nekustamo īpašumu veido, ja Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastrā) reģistrētās izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā ir ierakstītas zemesgrāmatā.
IZŅĒMUMS: Šis nosacījums neattiecas uz zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā (atbilstoši  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.panta otrās daļas 1.punktam).

Zemes vai zemes un būves īpašuma sastāvu groza:
- no tā atdalot nekustamā īpašuma objektu (zemes vienību vai zemes vienību un uz tā esošajām būvēm), veidojot jaunu nekustamo īpašumu vai pievienojot to citam nekustamajam īpašumam;
- tam pievienojot nekustamā īpašuma objektu, atdalot to no cita nekustamā īpašuma;
- apvienojot reģistrētus nekustamos īpašumus vienā nekustamajā īpašumā.

Nekustamo īpašumu veido tikai no tiem nekustamā īpašuma objektiem, kas ir noteikti atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.pantam.

No 2019. gada 1. decembra jauna nekustamā īpašuma veidošanu un tā sastāva grozīšanu (izņemot dzīvokļa īpašumu) no Kadastrā reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem jāierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, ja sadalāmais nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā vai veidojams patstāvīgs būvju īpašums. Šajos gadījumos rajona (pilsētas) tiesā iesniedzams nostiprinājuma lūgums, kas adresēts rajona (pilsētas) tiesai un Valsts zemes dienestam (VZD).

IEVĒRĪBAI!  Ja nekustamā īpašuma sastāva grozīšanas rezultātā nav jāveic jauna nekustamā īpašuma reģistrācija, t.i.- zemes vienību nepieciešams izslēgt no zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma sastāva un nemainītā veidā iekļaut cita zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma sastāvā, tad rajona (pilsētas) tiesā iesniedzams nostiprinājuma lūgums, kas adresēts tikai rajona (pilsētas) tiesai. Pēc nekustamo īpašumu...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana - nosacījumi un pakalpojuma saņēmēji
Jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju ierosina, lai:
- būvi reģistrētu kā patstāvīgu būvju īpašumu;
- sadalītu nekustamo īpašumu patstāvīgos īpašumos, iekļaujot tajos Kadastrā reģistrētos nekustamā īpašuma objektus;
- izveidotu jaunu nekustamo īpašumu no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem nekustamā īpašuma objektiem;
- veidotu dzīvokļa īpašumu.

Veidojot jaunu nekustamo īpašumu, vienlaikus groza Kadastrā reģistrētā nekustamā īpašuma sastāvu, no kura atdala nekustamā īpašuma objektu, kā arī to raksturojošos datus un aktualizē Kadastra datus.

A.   Jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastrā  ierosina VZD, ja:
–  sadalāmais nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā;
–  ja nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jaunais nekustamais īpašums, nav ierakstīti zemesgrāmatā, vai nav reģistrēti Kadastrā, vai neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās;
–  nekustamā īpašuma objekti, kas iekļaujami jaunā nekustamā īpašuma sastāvā, atrodas vienā administratīvajā teritorijā;
–  katrai zemes vienībai ir atsevišķs zemes robežu plāns;
–  iesniegts tikai VZD adresēts iesniegums ar pamatojošiem dokumentiem.

Pakalpojumu var saņemt:
–  nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts.
–  kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
–  persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
–  persona, kurai tiesības vai pienākumu noteikusi tiesa;
–  valsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, - attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
–  cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības (piemēram, zvērināti notāri);
–  iepriekšminēto personu pilnvarota persona.

B.   Jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastrā un zemesgrāmatā ierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, ja:
–  sadalāmais nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā un nekustamā īpašuma objekti, no kā veidojams jauns nekustamais īpašums, ir reģistrēti Kadastrā un ir ierakstīti zemesgrāmatā (izņemot Kadastrā reģistrētu būvi, kas ierakstāma zemesgrāmatā kā patstāvīgs būvju īpašums);
–  nekustamā īpašuma objekti, kas iekļaujami jaunā nekustamā īpašuma sastāvā, atrodas vienā administratīvajā teritorijā;
–  katrai zemes vienībai ir atsevišķs zemes robežu plāns;
–  iesniegts rajona (pilsētas) tiesai un VZD adresēts nostiprinājuma lūgums ar pamatojošiem dokumentiem.

Pakalpojumu var saņemt:
–  nekustamā īpašuma īpašnieks;
–  būves īpašnieks vai, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs, par būves ierakstīšanu pastāvīga būvju īpašuma sastāvā;
–  kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
–  persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
–  persona, kurai tiesības vai pienākumu noteikusi tiesa;
–  valsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, – attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
–  cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības (piemēram, zvērināti notāri);
–  iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti
A.    Jauna nekustamā īpašuma reģistrācijai Kadastrā.
Lai saņemtu pakalpojumu, VZD ir jāiesniedz šādi dokumenti:
–  VZD adresēts iesniegums par nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastrā, t.sk. par jauna nekustamā īpašuma reģistrāciju, ja nekustamais īpašums, no kura veido jauno nekustamo īpašumu, nav ierakstīts zemesgrāmatā;
–  notariāli apstiprināts pilnvarojums un piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem sadalīt nekustamo īpašumu gadījumā, ja kopīpašums tiek reāli sadalīts;
–  pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nosaukumu, ja tāds piešķirts;
–  pilnvarojuma dokuments, ja ierosinātājs ir īpašnieka pilnvarotā persona.

B.   Jauna nekustamā īpašuma reģistrācijai Kadastrā un zemesgrāmatā.
Lai saņemtu pakalpojumu, atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā  ir jāiesniedz šādi dokumenti:
–  atbilstošajai rajona (pilsētas) tiesai un VZD adresēts nostiprinājuma lūgums, ja ar to lūgts:
     –  ierakstīt Kadastrā reģistrētu būvi kā patstāvīgu būvju īpašumu vai;
     –  sadalīt nekustamo īpašumu patstāvīgos īpašumos, iekļaujot tajos Kadastrā reģistrētos nekustamā īpašuma objektus, vai;
     –  izveidot jaunu nekustamo īpašumu no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem nekustamā īpašuma objektiem.
–  dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības (piemēram, notariāli apstiprināts darījuma līgums);
–  notariāli apstiprināts pilnvarojums veikt darbības ar nekustamo īpašumu (pilnvarojums un tā apmērs var būt atrunāts darījuma līgumā)
–  ja lūgts ierakstīt būvi kā patstāvīgu būvju īpašumu:
    –  dokuments par ēku (būvju) tiesisku iegūšanu (ja fiziskā persona ieguvusi ēkas (būves) pēc 1993. gada 4. aprīļa darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā, jāiesniedz arī dokuments, kas apliecina, ka atsavinātājs vai mantojuma atstājējs bijis šo ēku (būvju) īpašnieks);
    –  dokuments, kas apliecina tiesības ēku (būvi) ierakstīt kā pastāvīgu nekustamo īpašumu.
–  pašvaldības lēmums par adreses piešķiršanu, ja adrese nav reģistrēta Adrešu reģistrā, vai pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nosaukumu, ja tāds piešķirts;
–  juridiskajām personām - dokumenti, kas apliecina to tiesībspēju un rīcībspēju (statūti, nolikums u.tml.);
–  pilnvarojuma dokuments, ja ierosinātājs ir īpašnieka pilnvarotā persona;
–  notariāli vai bāriņtiesas apliecināta trešās personas (piemēram, ķīlas ņēmēja (kredītiestādes)) piekrišana, ja tāda ir nepieciešama atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktam;
–  informācija par kancelejas nodevas apmaksu, ja klients kancelejas nodevu ir apmaksājis ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas, internetbankas vai Latvijas pasta) starpniecību. Maksājuma uzdevumā jānorāda nostiprinājuma lūdzēja personas kods vai reģistrācijas numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs vai zemesgrāmatas nodalījuma numurs.

2006.gada 31.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām" pielikumos Nr. 1.1. un 6.1. lūdzam skatīt nostiprinājuma lūgumus:
-  ēku (būvju) kā patstāvīga būvju īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un reģistrācijai Kadastrā;
-  nekustamā īpašuma sadalīšanai vai nekustamā īpašuma izveidošanai no vairāku nekustamo īpašumu sastāvā esošiem objektiem un izmaiņu reģistrācijai Kadastrā.

Iesniegumu VZD un tiesai par viena nekustamā īpašuma sastāvā esošu zemes vienību sadali vai apvienošanu Kadastrā un zemesgrāmatā lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/ierosinataja-iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pieprasījuma iesniegšana
A. VZD adresētu iesniegumu par nekustamā īpašuma sastāva aktualizāciju Kadastrā, ja nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, un tam pievienotos dokumentus iesniedz VZD vienā no pakalpojuma pieprasīšanas veidiem:
- nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus (piem., pilnvaru), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
- uz VZD oficiālās elektroniskās adreses kontu, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants. Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
- izmantojot portāla kadastrs.lv e-pakalpojumu „Nekustamā īpašuma sastāva maiņa” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi->Portālā->Pasūtīt pakalpojumu”.
E-pakalpojums pieejams kadastra subjektam, reģistrējoties portālā kadastrs.lv.

B. Atbilstošajai rajona (pilsētas) tiesai un VZD adresētu nostiprinājuma lūgumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā (skat. tīmekļvietnes https://www.zemesgramata.lv sadaļu "Informācija->Kontaktinformācija").
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Nekustamā īpašuma sastāva maiņa
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...