Izziņa no Fizisko personu reģistra par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Fizisko personu reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, kā arī mirušās personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu Daugavpilī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, kā arī Latvijā uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību saņēmusi persona, tās pilnvarotais vai likumiskais pārstāvis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu izziņu par personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu, personai jāierodas Daugavpils pilsētas pašvaldības  Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļā, jāuzrāda nepieciešamie dokumenti, jāaizpilda pieprasījums.
Nepieciešamie dokumenti:

1. personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte, ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība);

2. dzimšanas apliecība, ja nepieciešama izziņa par nepilngadīga bērna dzīvesvietu (vai citi dokumenti, kuri apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (bāriņtiesas lēmums u.tml.);

3. pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara;

4. dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu (izdruka par samaksu vai maksājuma uzdevums).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404328; 65404301
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pirms ierašanās Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļā, personai jāveic pakalpojuma jeb valsts nodevas samaksa saskaņā ar cenrādi. Šo summu var samaksāt internetbankā, bankā vai Latvijas pastā.
Daugavpils pilsētas pašvaldībā valsts nodevas apmaksu var veikt tikai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālā.

Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja dzīvesvietas deklarācijas izziņu pieprasa:
- politiski represētā persona;
- nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
- persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem, vai bērni, kas jaunāki par 24 gadiem un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
- aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

Savukārt, no valsts nodevas samaksas 100% ir atbrīvotas šādas personas:
- persona ar invaliditāti;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
- persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
- persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
- trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

Lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (jāuzrāda oriģināls).

Informācija pārskaitījumam:

Saņēmējs: Daugavpils pilsētas pašvaldības norēķinu centrs, Reģ.Nr.90000077325

Bankas konti:

AS "Citadele banka": LV17PARX0000850062000
AS "Luminor": LV47RIKO0002011004423
AS"Swedbank" : LV69HABA0001402041250  
AS "SEB banka": LV10UNLA0005011130526

Mērķis: Valsts nodeva par izziņas saņemšanu no Fizisko personu  reģistra
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404328; 65404301
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc valsts nodevas apmaksas persona dodas uz Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļu, aizpilda pieprasījumu un uzrāda nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu pieprasīto izziņu par deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404328; 65404301
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki