Ārpusģimenes aprūpe (Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā) (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja ārpusģimenes aprūpi bērnam nav iespējams nodrošināt pie aizbildņa vai audžuģimenē vai, ja aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē konkrētam bērnam nav piemērota. Bērnu aprūpes iestādē bērns atrodas līdz brīdim, kad viņam tiek nodrošināta piemērota aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē.
Bērnu aprūpes iestāde - iestāde, kurā tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī bērniem, kuriem nepieciešama sociālā rehabilitācija vai īpaša aprūpe veselības stāvokļa dēļ.
1. Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ir iespējams saņemt, ja ārpusģimenes aprūpi bērnam nav iespējams nodrošināt pie aizbildņa vai audžuģimenē vai ja aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē konkrētam bērnam nav piemērota, un ja:
1.1. bērna vecāki miruši;
1.2. bērna vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
1.3. bērna vecāki sava veselības stāvokļa dēļ lūguši bērnam nodrošināt ārpusģimenes aprūpi;
1.4. jaundzimuša bērna māte lūgusi, ja viņai nav iztikas līdzekļu vai pajumtes, māte uzņemama bērnu aprūpes iestādē kopā ar bērnu uz laiku, kamēr viņa baro bērnu ar krūti;
1.5. bērna veselības stāvokļa dēļ vecāki lūguši bērnam nodrošināt ārpusģimenes aprūpi, jo nevar bērnu aprūpēt.
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievietota bērna aizbildņa pienākumus pilda šīs institūcijas vadītājs.
2. Bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna aprūpes izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja:
2.1. bērna vecākiem ir atjaunotas aizgādības tiesības;
2.2. bērnam ir nodibināta aizbildnība;
2.3. bērns tiek nodots audžuģimenei;
2.4. likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par bērna adopcijas apstiprināšanu. Lemjot par bērna aprūpes izbeigšanu ilgstošas...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums vai saņemtā informācija tiek izskatīti mēneša laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un termiņos
Atgādinājums
Normatīvie akti
Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 22.07.1998)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2007)
Bāriņtiesas darbības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 1037; 01.01.2007)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1992)
Uzziņas par pakalpojumu
Mārupes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.09.2023