Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā teritorija: Auces novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Auces novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas un juridiskas personas (nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Izvēlētā teritorija: Auces novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniedz iestādei adresētu iesniegumu deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanai un tiesisko pamatojumu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.
Iesniedzot dokumentus klātienē, personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), pilnvarotai personai - notariāli apstiprināta pilnvara.  Iesniegumam pievieno tiesisko pamatojumu apliecinošu dokumentu kopijas (pēc nepieciešamības):
1) īpašuma tiesības apliecinošs dokuments vai īres līgums;
2) citi dokumenti (tiesas spriedums, īres līgums, laulības apliecība, dzimšanas apliecība, u.c.).

Dokumentus var iesniegt klātienē Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, vai attiecīgajā pagasta pārvaldē, nosūtīt pa pastu vai elektroniski.
E-pastā nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Dokumentus var iesniegt elektroniski arī izmantojot valsts pārvaldes pakalpojuma portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
Klātiene
Auces novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bēnes pagasta pārvalde
Bēnes pagasta pārvaldes Ukru pagasta klientu apkalpošanas punkts
Lielauces pagasta pārvalde
Lielauces pagasta pārvaldes Īles pagasta klientu apkalpošanas punkts
Pasts Auces novada pašvaldība
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc dokumentu izskatīšanas Auces novada pašvaldības Dzīvokļu komisija lemj par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu iesniegumā norādītajām personām.
Lēmums tiek nosūtīts iesniedzējam pa pastu vai e-pastu atbilstoši iesniedzēja norādēm.
Maksājumi: Skatīt maksājumus