Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā teritorija: Auces novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās (Auces novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atļauju izsniegšana vai izsniegto atļauju anulēšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
1. Juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un pārdod preces;
2. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot noteiktas preces.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Izvēlētā teritorija: Auces novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Tirdzniecības dalībnieks (juridiskā vai fiziskā persona) iesniedz pašvaldībā iesniegumu atļaujas ielu tirdzniecībai saņemšanai. Iesniegumam izmanto norādīto veidlapu (Iesniegums atļaujas ielu tirdzniecībai saņemšanai).
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (pēc nepieciešamības):
1) saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
2) saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
3) pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un laiku, ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās.

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apliecina ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas: tālr.63745139
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
Klātiene
Auces novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bēnes pagasta pārvalde
Bēnes pagasta pārvaldes Ukru pagasta klientu apkalpošanas punkts
Lielauces pagasta pārvalde
Lielauces pagasta pārvaldes Īles pagasta klientu apkalpošanas punkts
Pasts Auces novada pašvaldība
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
1. Pakalpojuma saņemšanai iemaksājama pašvaldības nodeva. Nodevas apmērs noteikts Auces novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra Saistošo noteikumu Nr.7 “Auces novada pašvaldības nodevas” IV.nodaļā “Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās” (skat.sadaļu “Cita informācija” – “Normatīvie akti”).

2. Pašvaldības nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas Auces novada pašvaldības kasē (Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces nov.) vai Auces novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90009116331, norēķinu kontā kredītiestādē:
AS SEB banka, UNLALV2X, konta Nr.LV86UNLA0050014275278;
AS Swedbank, HABALV22, konta Nr.LV23HABA0551016927752;
AS Citadele banka, PARXLV2X, konta Nr.LV40PARX0012447740001.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pašvaldība piecu darbdienu laikā izskata iesniegtos dokumentus un izsniedz ielu tirdzniecības atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un paziņo to iesnieguma iesniedzējam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis: 63745280; 25433649
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Auces novada pašvaldība
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: