Pabalsta saņemšana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
Izvēlētā teritorija: Ogres novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pamatpabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (Ogres novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja ienākumi mazāki par 64 euro personai mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ogres novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kuras dzīvo Ogres novada administratīvajā teritorijā un kurām ir spēkā esošs lēmums par trūcīgas ģimenes (personas) statusu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Ogres novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana.
Pabalsta pieprasītājs Sociālā dienesta Ogres sociālajā centrā, Suntažu sociālajā centrā, Madlienas sociālajā centrā vai Taurupes sociālajā centrā atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai iesniedz iesniegumu.
Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Madlienas sociālais centrs
Ogres sociālais centrs
Suntažu sociālais centrs
Taurupes sociālais centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Klients iesniedz iesniegumu, aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā tiek norādīta sekojoša informācija un pievienoti dokumenti:
• izziņa par ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā (algots darbs, stipendijas, kompensācijas, ienākumi no īpašuma pārdošanas, saimnieciskās darbības, gadījuma darbiem);
• skolniekiem, studentiem - izziņa no mācību iestādes;
• Citi pabalsta kārtošanai nepieciešamie dokumenti - konta izdruka katram ģimenes loceklim par pēdējiem trim mēnešiem, ja ir vairāki konti, izdruka nepieciešama par visiem personas kontiem;
2. Sociālais darbinieks reģistrē iesniegumu un sastāda vienošanos par līdzdarbību;
3. Sociālais darbinieks izskata pabalsta pieprasītāja iesniegtos dokumentus un sastāda lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja pabalsta pieprasītāja mājsaimniecības situācija nav atbilstoša kādam no noteikumos noteiktajiem pabalsta piešķiršanas nosacījumiem;  
4. Sociālais darbinieks sastāda vienošanos par līdzdarbību pabalsta saņemšanai;
5. Sociālais darbinieks periodiski veic personas (ģimenes) apsekošanu deklarētajā dzīvesvietā;
6.Pabalstu par pirmo mēnesi izmaksā 20 dienu laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas dienas. Pabalstu par katru nākamo kārtējo mēnesi izmaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 20.datumam. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Madlienas sociālais centrs
Ogres sociālais centrs
Suntažu sociālais centrs
Taurupes sociālais centrs