Dzīvokļa pabalsts maznodrošinātām personām (ģimenēm) (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
1. Dzīvokļa pabalstu piešķir dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, daļējai segšanai, kā arī kurināmā iegādes izdevumu daļējai segšanai (pabalsta apmērs – 200 euro gadā).
2. Pabalstu piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai).
3. Dzīvokļa pabalsta apmērs vienam mēnesīm trūcīgām ģimenēm (personām) ir 50% no pēdējā apsaimniekotāja izsniegta rēķina par pakalpojumiem, bet ne vairāk par 456 euro viena kalendārā gada laikā trūcīgām ģimenēm un ne vairāk par 342 euro trūcīgām personām. Maznodrošinātām ģimenēm (personām) pabalsta apmērs mēnesī ir 40% no pēdējā apsaimniekotāja izsniegta rēķina par pakalpojumiem, bet ne vairāk par 413 euro viena kalendārā gada laikā maznodrošinātām ģimenēm un ne vairāk par 299 euro maznodrošinātām personām.
4. Laika periods, par kuru tiek piešķirts dzīvokļa pabalsts tiek noteikts pēc sociālā darba speciālista izvērtējuma, bet ne ilgāk kā uz laiku, kamēr ģimenei (personai) ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, vai ne ilgāk par sešiem mēnešiem, izvēloties īsāko no minētajiem termiņiem. Ja pēc laika perioda, par kuru tika piešķirts dzīvokļa pabalsts, ģimenei (personai) trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss turpinās vai tiek piešķirts atkārtoti, ģimene (persona) dzīvokļa pabalstu var pieprasīt atkārtoti.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ogres novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Sociālā centra lēmumu par pabalsta piešķiršanu, atteikumu piešķirt pabalstu vai pabalsta izmaksas izbeigšanu persona var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam, bet Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā
(Ogres novada pašvaldība; noteikumi; 26; 10.02.2018)
Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei
(Ogres novada pašvaldība; noteikumi; 6; 27.06.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Ogres novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 26.09.2019