Ēdināšanas pabalsts
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir izglītības iestādes nodrošinātās ēdināšanas apmaksai izglītojamajam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu pašvaldības izglītības iestādēs un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja ēdināšanas pakalpojumu neapmaksā valsts.

Saņēmēji: Ogres novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, un ģimenēm, kuras aprūpē trīs vai vairāk bērnus vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē, vai kuras audzina bērnu ar invaliditāti.
Ēdināšanas pabalsts neattiecās neattiecas uz izglītojamajiem Ogres novada Madlienas vidusskolas Krapes filiālē, Suntažu vidusskolas Lauberes filiālē, Taurupes pamatskolā, Taurupes pamatskolas Mazozolu un Meņģeles filiālēs un Ķeipenes pamatskolā, jo izglītojamo ēdināšanai minētajās izglītības iestādēs piemēro Ogres nvoada pašvaldības domes 2015.gada 15.oktobra lēmumu “Par brīvpusdienu piešķiršanu” (protokola izraksts Nr.17, 36.§).
Ēdināšanas pabalsts neattiecās uz izglitojamajiem no 1. līdz 4.klasei, kuriem ēdināšanu sedz no valsts budžeta līdzekļiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Izglītojamā likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālajam centram, Suntažu sociālajam centram, Madlienas sociālajam centram vai Taurupes sociālajam centram atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai vai izglītojamā izglītības iestādei.
Iesniedzot sociālajā centrā iesniegumu, pabalsta pieprasītājs un visi pilngadīgie ģimenes locekļi dod atļauju par visiem ģimenes locekļiem iegūt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Madlienas sociālais centrs
Ogres sociālais centrs
Suntažu sociālais centrs
Taurupes sociālais centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu 100 procentu ēdināšanas maksas apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu un atbilst vienam no šādiem kritērijiem: noteikta invaliditāte vai ir no ģimenes, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikts maznodrošinātas ģimenes statuss.
Pabalstu 50 procentu ēdināšanas maksas apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu un ir no ģimenes, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē.
Pabalstu 100 procentu pusdienu maksas apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu un atbilst vienam no šādiem kritērijiem: noteikta invaliditāte, ir no ģimenes, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem noteikts maznodrošinātas ģimenes statuss vai ir no ģimenes, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē.
Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādē piešķir no lēmuma pieņemšanas dienas līdz  kārtējā gada 31.augustam, ja izglitojamais ir no daudzbērnu ģimenes vai izglītojamajam ir noteikta invaliditāte,  vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) noteiktā invaliditātes termiņa beigām atkarībā no tā, kurš no termiņiem ir īsāks. Ja izglītojamais ir no trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes, pabalstu piešķir līdz pirmā semestra beigām, ja lēmums tiek pieņemts par mācību gada pirmo semestri, vai kārtējā gada 31.augustam, ja lēmums tiek pieņemts par mācību gada otro semestri.
Pabalstu vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā no lēmuma pieņemšanas dienas līdz  semestra beigām, vai ja izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes vai izglītojamam ir noteitka invaliditāte, pabalstu piešķir līdz mācību gada beigām vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) noteiktā invaliditātes termiņa beigām atkarībā no tā, kurš no termiņiem ir īsāks.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Madlienas sociālais centrs
Ogres sociālais centrs
Suntažu sociālais centrs
Taurupes sociālais centrs